Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι αλλάζει το Ν/Σ για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης

8/4/2021

Αλλάζει ξανά το νομοθετικό πλαίσιο για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το υπό ψήφιση Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί (την ύπαρξη των οποίων κατασκεύασε η νυν Κυβέρνηση) δέχονται κριτική ότι δεν αποτελούν παρά ένα “τρικ” ώστε να παρακάμπτεται η εφαρμογή του δημοσίου δικαίου και να ασκούνται αρμοδιότητες με ιδιωτικούς όρους. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ τους έχει περιγράψει ως «νέα φάμπρικα για την εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού ως βορά στα εργολαβικά και επιχειρηματικά συμφέροντα».

 

Τώρα, λοιπόν, με το άρθρο 46 του Ν/Σ αλλάζει το ποιοι Φορείς μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Ειδικότερα, αντικαθιστούν πάλι την παρ.2 του αρ.2 του ν.4674/2020, την οποία είχαν ξανά αντικαταστήσει με την παρ.2 του αρ.42 του ν.4735/2020. 

Για να γίνουν κατανοητές οι επιμέρους σημαντικές αλλαγές, παραθέτουμε το πριν και το μετά της διάταξης:

 

εδάφιο

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

α’

Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ ή/και ΠΕΔ.

 

Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν

είτε περισσότεροι του ενός ΟΤΑ ή/και ΠΕΔ,

είτε τουλάχιστον ένας ΟΤΑ ή μία ΠΕΔ και τουλάχιστον ένα από τα εξής:

Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΕΕΤΑΑ, Δίκτυα και Σύνδεσμοι Δήμων,

υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι ΠΕΔ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου,

αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών.

β’

Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, της ΕΕΤΑΑ και των Δικτύων και των Συνδέσμων Δήμων,

υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι ΠΕΔ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου,

αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών.

 

γ’

Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, επιστημονικοί Φορείς, επιμελητήρια, Φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του 3 %.

 

παραμένει ίδιο

δ’

Κατ’ εξαίρεση, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, μπορούν να συστήσουν μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.».»

 

Κατ’ εξαίρεση, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, μπορούν, επιπλέον όσων ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, να συστήσουν και μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.».