Σαβ, 02 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Θα χρηματοδοτεί και ΟΤΑ το νέο Πρόγραμμα “Νέαρχος” - Δείτε το Νομοσχέδιο

13/11/2020

Ένα νέο Πρόγραμμα υπό την ονομασία «Νέαρχος», το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, θεσπίζεται με το άρθρο 6 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση από την 11η έως την 25η Νοεμβρίου 2020.

Η χρηματοδότηση θα υλοποιείται με τη λήψη από τον ΟΤΑ επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η εξόφληση του οποίου θα γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας. Για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα, προβλέπεται λήψη Απόφασης του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Εισαγωγικά επισημαίνουμε ότι για την εφαρμογή αυτού του αρ.6 του Ν/Σ, «ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές», όπως αναφέρει η παρ.2 του αρ.3 του Ν/Σ.

 

Αναλυτικότερα, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας ειδικό Πρόγραμμα με τον τίτλο «Νέαρχος» με τους εξής στόχους:  α) την οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, β) την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού, γ) την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας και δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:  (α) λιμενικές υποδομές, (β) υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά, (γ) έργα διαχείρισης ενέργειας και (δ) θαλάσσιες ενδομεταφορές που συνδέονται με τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της “Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο”, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του αρ.14 του ν.4270/2014, δηλαδή και οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (Πρόγραμμα «Νέαρχος»).

Η εξυπηρέτηση των δανείων του Προγράμματος «Νέαρχος» και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ένταξη στο πρόγραμμα «Νέαρχος» πραγματοποιείται με Απόφαση του αρμόδιου οργάνου κατά την παρ.2 του αρ.12 του Ν/Σ, μετά από υποβολή αιτήματος ένταξης από τον Φορέα που θα υλοποιήσει το έργο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ βαθμού η Απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η Απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την Τεχνική Υπηρεσία άλλης Αναθέτουσας Αρχής ή Αναθέτοντος Φορέα.

Για τη συνομολόγηση των δανείων του συγκεκριμένου πλαισίου, δεν εφαρμόζονται η παρ.1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 και το π.δ. 169/2013.

 

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση που το συνοδεύει.