Τρι, 03 Οκτ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τετραμηνίτες στους ΟΤΑ: Τι διευκρίνισε Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

21/7/2020

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με τον ν.4682/2020, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι, όπως αναφέρει, στο Υπουργείο “υποβάλλεται πλήθος ερωτημάτων για την εφαρμογή” της συγκεκριμένης διάταξης.

Η σχετική αριθμ. 45201/17.7.2020 Εγκύκλιος απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και αναφέρει ειδικότερα τα κάτωθι:

 

“ Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ A’ και B΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) και της περ.ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/09, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία μας υποβάλλεται πλήθος ερωτημάτων για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.