Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τα δικαιώματα των Υπαλλήλων αυξημένου κινδύνου: Ποιες διευκολύνσεις ισχύουν

12/2/2021

Οι Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην ΚΥΑ  του Σεπτεμβρίου) δύνανται -  κατόπιν Αίτησής τους - να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό δυνάμει των παγίων διατάξεων περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικού παραπεμπτηρίου εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 16η   κορωνο-Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι Υπάλληλοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία.

Στους Υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους οποίους χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως, για κάθε 4 ημέρες ειδικής άδειας απουσίας, η 4η ημέρα χρεώνεται με κανονική άδεια, ή εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο με οποιαδήποτε άλλη άδεια, εκτός της αναρρωτικής, δικαιούται ενδεχομένως ο Υπάλληλος, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδική άδεια απουσίας δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 ημερών, σε περίπτωση δε που διακοπεί πριν την ολοκλήρωση διαστήματος 4 ημερών χωρίς υπαιτιότητα του Υπαλλήλου, αποτελεί στο σύνολό της ειδική άδεια απουσίας.

Υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η χορήγηση άδειας στους Υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά η απασχόλησή τους σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), κατόπιν της σχετικής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για την επικινδυνότητα έκθεσης στον κορωνοϊό, γνωμάτευση η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Υπηρεσία.

Παραμένει σε ισχύ η παρ.3 του άρθρου 38ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με τον ν.4683/2020, για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού (σχετική η 4η  κορωνο-Εγκύκλιος), για τις περιπτώσεις που απαιτείται ο Υπάλληλος να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον ΕΟΔΥ ή από άλλο αρμόδιο Δημόσιο Φορέα.

 

Το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνεται στην Ενότητα 4 της 32ης κορωνο-Εγκυκλίου, με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605, που εκδόθηκε την 11η Φεβρουαρίου και μπορείτε να δείτε ΕΔΩ