Πεμ, 26 Νοε 2020
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Σχολικές Καθαρίστριες: ΠΝΠ για τη μισθοδοσία τους – Ποιος θα πληρώνει τις υπερωρίες

24/8/2020

Ζητήματα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων ρυθμίζει το άρθρο πέμπτο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Σάββατο 22 Αυγούστου (Φ.Ε.Κ. Α’ 161).

Με το νέο άρθρο προστίθενται νέες παράγραφοι στο άρθρο 34 του ν.4713/2020.

 

Κατ’ αρχάς, στη νέα παρ.3 ορίζεται ότι η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού (δηλαδή, με απλά λόγια, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των σχολικών καθαριστριών), οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του αρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.   

Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους Δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη νέα παρ.4, έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του εν αρ.34 του ν.4713/2020, οι Δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ.2 του άρθρου 24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020.

(Υπενθυμίζουμε ότι σε εκείνη την ΠΝΠ προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και της περ.ιε΄ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, μπορεί να έχουν διάρκεια έως 4 μήνες. Η εν λόγω σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.)

 

Ολόκληρη ΠΝΠ της 22ας Αυγούστου βρίσκεται ΕΔΩ