Παρ, 07 Αυγ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Stop στις Άδειες κορωνοϊού για Γονείς και Ευπαθείς Ομάδες– Τι ισχύει στην εξυπηρέτηση κοινού

1/7/2020

Ενημέρωση για ειδική άδεια απουσίας των ομάδων αυξημένου κινδύνου, για την άδεια ειδικού σκοπού των γονέων, και για σειρά ζητημάτων λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Από σήμερα 1η Ιουλίουπαύειη ειδική άδειααπουσίας στους Υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των Υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους Υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες. Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη εκείνων των μέτρων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ Υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον εργαζόμενο κλπ).

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των Γυμνασίων στις 12/6/2020(ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και τωνΝηπιαγωγείων στις 26/6/2020(παρ.9 αρ.2 του Π.Δ.79/2017ως ισχύει), οι Υπάλληλοιδεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού σκοπού. Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι Υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

Για τους Υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεταιμέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με προηγούμενη Εγκύκλιο.

H ως άνω άδεια εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους Υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 ΚΥΑ , ή ήδη νοσούν από COVID-19.

Κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους Υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Σε ό,τι αφορά τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δεδομένης της επαναφοράς των Δημοσίων Υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, της παύσης της χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε εμπίπτοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της ανάγκης προγραμματισμού των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού με τρόπο που να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι εν λόγω Υπάλληλοικαλούνται να επιστρέψουν στις Υπηρεσίεςτους, καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικάδεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα των τέκνων από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων προ της κρίσης της πανδημίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω Υπάλληλοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης της κατ΄αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως και25%, όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη. Αν αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η χρήση ούτε του μειωμένου ωραρίου από τον Υπάλληλο, τότε, και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και πάντως όχι πέραν της 31ης/7/2020, ημερομηνία λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.

Οι Υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση ωστόσο που ο Υπάλληλοςδεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Υπαλλήλου, οι αρμόδιες ΥπηρεσίεςΠροσωπικού και Οικονομικού θα προβούν στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και βάσει προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα Υπαλλήλου όσο και του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της αποστολής της Δημόσιας Υπηρεσίας.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατόπιν επαναφοράς των Δημοσίων Υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, παρακαλούνται όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες είχαν προβεί σε έκδοση Απόφασης περιορισμού των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, να προβούν σε σχετική ενημέρωση των ιστοσελίδων τους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού αφορά σε Αποφάσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι σε ισχύ βάσει των νεότερων ρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι «2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των Υπαλλήλων και μεταξύ των Υπαλλήλων και των πολιτών».

 

Ολόκληρη η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ