Τρι, 26 Οκτ 2021
Αρχική  > Περιφέρειες

Π/Υ Δήμων–Περιφερειών 2019: σημεία προσοχής στις 2 νέες ΚΥΑ (ΦΕΚ)

2/8/2018

Εντός Ιουλίου όπως ορίζει ο Νόμος (αρ.77 και 78 του ν.4172/2013), δημοσιεύθηκαν και φέτος οι δύο Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Σκουρλέτη-Χουλιαράκη, που ορίζουν τους κανόνες κατάρτισης των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών για το 2019.

Οι Ο.Τ.Α., όπως ορίζεται στις Αποφάσεις (αρ.1), οφείλουν να καταρτίσουν π/υ “τουλάχιστον ισοσκελισμένους”, δηλαδή ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς.  Άλλωστε στο Μ.Π.Δ.Σ. 2019-2022 (αρ.119 ν.4549/2018) έχει ψηφιστεί ότι για το 2019 η Αυτοδιοίκηση θα επιτύχει πλεόνασμα 258 εκατ. €.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την Κ.Υ.Α. Δήμων, υπογραμμίζεται ότι αυτή ισχύει (παρ.2 αρ.7) για τους π/υ 2019, εξαιρουμένου του αρ.4 που ισχύει για την κατάρτιση του π/υ  2019και εφεξής.

Περιλαμβάνει ως αρ.1 γενικές οδηγίες κατάρτισης, ως αρ.2 αναφορές για τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του π/υ.  Μεγαλύτερη σημασία εντοπίζεται στο αρ.3 που έχει τις ειδικές οδηγίες για το 2019.

 

Σημαντική διαφοροποίηση είναι η αναφορά περί προνοιακών, για την οποία μόνο ο AIRETOSσας είχε ενημερώσει ότι θα περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α. ήδη από την 18η/7 .  Συγκεκριμένα, στην παρ.3 της Ενότητας Α.1. του αρ.3 ορίζεται ότι  “οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου ΔΕΝ  θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Δήμων”.

Η εγγραφή της εν λόγω οδηγίας αποτελεί επακόλουθο της αφαίρεσης της αρμοδιότητας των προνοιακών από την Τ.Α. προς το Κεντρικό Κράτος.  Αφαίρεση που συντελέστηκε με το ν.4520/2018, συμπαρασύροντας εν συνεχεία μαζί της, όπως ψηφίστηκε στο Μ.Π.Δ.Σ. (ν.4549/2018), εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ο.Τ.Α.

 

Περαιτέρω, η φετινή Κ.Υ.Α. περιλαμβάνει (παρ.Α4 αρ.3) οδηγία για το πως εγγράφονται στον π/υ τα έσοδα και έξοδα που αφορούν έργα του “Φιλόδημου ΙΙ”, εφόσον έχει προηγηθεί Απόφαση ένταξης έργου.

Επιπλέον, στο σημείο Β.5.1 περί εγγραφής δανείου στον π/υ, έχει προστεθεί αναφορά στα επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του ν.4509/2017, δηλαδή του “Φιλόδημου Ι”.Σχετική οδηγία παρέχεται και στην Ενότητα Γ. του αρ.3

Παραμένει βεβαίως στο Β.5.1. και η πρόβλεψη περί δανειοδότησης που ψηφίστηκε το 2015 (αρ.43 ν.4325/2015) σε περίπτωση που οι Δήμοι “δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους π/υ τους”, οπότε συνομολογούν δάνειο “με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες”.

 

Το αρ.3, επίσης, περιλαμβάνει αναλυτικούς κανόνες για το πως υπολογίζονται τα έσοδα των διαφόρων κατηγοριών, όπως π.χ. στο σημείο 10 της ΕνότηταςΑ.1. περί πυροπροστασίας, όπου αναφέρεται πως“οι πιστώσεις που εγγράφονται στον π/υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών”.

 

Στο αρ.3, τέλος, όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού), στο σημείο Β.3.1, προβλέπεται πως “θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2018 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2018, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2019, επιφέροντας αύξηση αυτών.”

 

Εν συνεχεία, το αρ.4 της ΚΥΑ περιλαμβάνει τους κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων οι οποίοι τροποποιουνται ή/και συμπληρώνονται και θα ισχύουν στο εξής.

Ακολουθούν αναλυτικοί κανόνες για τη διαδικασία και τον τρόπο υλοποίησης υποχρεωτικών αναμορφώσεων στον π/υ.

Περιλαμβάνονται δύο εκτενή Παραρτήματα.  Στο 1ο αποτυπώνεται ο Πίνακας με τους Κ.Α. Εσόδων και στο 2ο η αποτύπωση όλων των λεπτομερειών της νέας δομής του του π/υ.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.1, “σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών,καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης”.

 

Μπορείτε να δείτε τα πλήρη κείμενα των Αποφάσεων, για Δήμους:Φ.Ε.Κ. Β’ 3086/27.7.2018 και για Περιφέρειες: Φ.Ε.Κ. Β’ 3087/27.7.2018, ΕΔΩ