Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πως θα πληρώνει η Αυτοδιοίκηση από την Πρωτοχρονιά το τέλος ταφής αποβλήτων

26/11/2020

Στην τροποποίηση του νομικού πλαισίου για το τέλος ταφής, προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 32 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 4η Δεκεμβρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το σύνολο των αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) επιβαρύνεται με τέλος ταφής. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του αρ.227 ν.4555/2018, καθώς και Νομικά Πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ΧΥΤ.

Το τέλος ταφής ορίζεται σε 15 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.  Ειδικότερα για τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, από τα “Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών” (ΚΔΑΥ), τις “Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων” (ΜΕΒΑ) ή τις “Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων” (ΜΕΑ) με τους κωδικούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου, που διατίθενται σε ΧΥΤ, το τέλος ταφής ορίζεται 5 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Για την καταβολή του τέλους ταφής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των υπόχρεων και, στις περιπτώσεις ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ με το αρ.227 ν.4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος.

Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους ταφής σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως σε δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές, καθώς και σε περιπτώσεις γεωγραφικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων ΟΤΑ Α’ βαθμού, όπως οι ορεινοί και οι νησιωτικοί.

Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους προαναφερθέντες υπόχρεους στο Πράσινο Ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που το Πράσινο Ταμείο οφείλει να τηρεί για τον σκοπό αυτό, και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που αυτό εκπονεί:

α) κατά 50% στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης καθώς και εν γένει αναβάθμισης του περιβάλλοντος,

β) κατά 40% σε OTA Α΄ βαθμού που έχουν υψηλές επιδόσεις στη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση με σκοπό την ενίσχυση δράσεων της περ.α’ και

γ) κατά 10% για τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και τεχνολογίας για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά 6μηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους ΧΥΤ και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο από τους ανωτέρω υπόχρεους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.   Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του Κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό τιμολόγησης.  

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να θυμηθείτε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.