Τρι, 24 Νοε 2020
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως θα παρακρατούν από τους ΟΤΑ τα πρόστιμα για τη διαχείριση αποβλήτων

20/11/2020

Αναρτήθηκε σε επίσημη διαβούλευση από 19/11 έως 4/12, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων, την παρουσίαση του οποίου έχετε αναλυτικά διαβάσει στον AIRETO  από την 5η/11.

Μεταξύ των διατάξεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ξεχωρίζει το άρθρο 51

Με αυτό η Κυβέρνηση τροποποιεί το αρ.44 του ν.4042/2012, ορίζοντας ότι τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελλάδα από 1ης/7/2022 ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά.

Στην περίπτωση των ΟΤΑ, τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους ΟΤΑ.  Το ύψος του παρακρατούμενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους αντιστοιχεί στο επιβληθέν πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του.  

Για τον σκοπό αυτό και μετά από την έκδοση της Πρόσκλησης της Ε.Ε. περί της καταβολής των ποσών των χρηματικών κυρώσεων και τη γνωστοποίηση αυτής στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Υπουργός Εσωτερικών με Απόφασή του προβαίνει στον επιμερισμό των καταλογιζόμενων ποσών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Αν το πρόστιμο που επιβλήθηκε, οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά.

Για τον επιμερισμό του προστίμου στους υπαίτιους ΟΤΑ συνεκτιμώνται ο πληθυσμός τους και ο βαθμός συμμόρφωσής τους κατά τον χρόνο καταλογισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα ανωτέρω επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη του Φορέα ή Οργανισμού, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Στο ίδιο άρθρο, προστίθεται παράγραφος για την περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων επιχειρήσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων «ιστορικών» αποβλήτων, που προβλέπει ότι τα οφειλόμενα ποσά επιμερίζονται στους υπαίτιους στη βάση των ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων («ιστορικά» απόβλητα) των οποίων η διαχείριση δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική νομοθεσία. Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επιβάλλονται ως πρόστιμα τα καταλογιζόμενα ποσά στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση.