Τρι, 29 Νοε 2022
Αρχική  > Δήμοι

Πως θα ασκούνται από Ιδιώτες, και όχι από Υπαλλήλους, τα καθήκοντα επίβλεψης Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ)

8/11/2021

Με Υπουργική Απόφαση του Κ. Καραμανλή καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του αρ.57 του ν.4782/2021, με το οποίο η νυν Κυβέρνηση αντικατέστησε την παρ.3 του αρ.136 του ν.4412/2016, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Ο Ιδιώτης «θα έχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 στην επίβλεψη, όταν αυτή ασκείται από Υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

Η επίβλεψη των δημόσιων έργων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ.2 της Υ.Α., δύναται πλέον να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην Διακήρυξη, από πιστοποιημένο Ιδιώτη. Αυτός μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, εγγεγραμμένος στα οικεία Μητρώα του π.δ. 71/2019 και να διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου. Η άσκηση επίβλεψης από Ιδιώτη θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στην Διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη του οικείου Διαγωνισμού.

Έκαστος υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον Ιδιώτη, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τον Ιδιώτη που θα προτείνει με την προσφορά του, αρκεί αυτός να είναι πιστοποιημένος και να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του αρ.3 της Υ.Α.

Η παρ.3 του αρ.7 της Υ.Α. ορίζει ότι τα καθήκοντα επίβλεψης που οφείλει να εκπληρώνει ο Ιδιώτης περιλαμβάνουν ιδίως: α) τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο της σύμβασης και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. β) τον έλεγχο εφαρμογής από τον Ανάδοχο της μελέτης του έργου, γ) τον έλεγχο εφαρμογής από τον Ανάδοχο των προδιαγραφών και κανονισμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσδοκώμενη ποιότητα του έργου, δ) τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των κάθε φύσης κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής, ε) τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των προδιαγραφών και μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος, στ) την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και τεκμηρίωση του παραγομένου από τον Ανάδοχο έργου, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο του ημερολογίου του έργου, των καταμετρητικών και επιμετρητικών στοιχείων, των αιτημάτων του Αναδόχου, κλπ, ζ) την παρακολούθηση της σχέσης συμβατικού - εκτελούμενου φυσικού αντικειμένου και την ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την πρόοδο του έργου, η) τον έλεγχο εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο των προϋποθέσεων για τις τμηματικές πληρωμές του εργολαβικού ανταλλάγματος βάσει του παραγόμενου έργου, θ) την διαχείριση όλων των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου, ι) την συνεργασία με τις Υπηρεσίες και τα όργανα του Φορέα κατασκευής του έργου για την επίλυση των προβλημάτων, που ανακύπτουν κατά το στάδιο κατασκευής του έργου.

Επιπλέον, στην παρ.4 του ίδιου άρθρου προβλέπονται, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων γενικών καθηκόντων επίβλεψης, ειδικά καθήκοντα που οφείλει επίσης να εκπληρώνει ο Ιδιώτης, όπως ότι:

- ελέγχει και υπογράφει σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.152 του ν.4412/2016 τους λογαριασμούς που υποβάλλει ο Ανάδοχος,

- συνυπογράφει μαζί με τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου το πρωτόκολλο για διοικητική παραλαβή του έργου ή τμημάτων του προς χρήση

- συνυπογράφει με τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και τον Ανάδοχο που παραδίδει το έργο το πρωτόκολλο παραλαβής.

 

Σημειώνεται πως η Διακήρυξη του προς ανάθεση έργου θα προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού και το συνολικό ύψος της αμοιβής του Ιδιώτη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και θα προστίθεται στην προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεσή του.

 

 Αναλυτικότερα, ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ Β’ 5104/4.11.2021