Τρι, 06 Ιουν 2023
Αρχική  > Δήμοι

Πως θα αποδίδονται στους Δήμους τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ στην παραλία-αιγιαλό

17/1/2020

 Στον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους, προχώρησε η Κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 4984/31.12.2019, ημ/νία κυκλοφορίας 14.1.2020).

 

Με την ΚΥΑ, οι κ.κ. Θ.Λιβάνιος, Χρ.Σταικούρας, Κ.Καραμανλής, Ι.Πλακιωτάκης και Κ.Πιερρακάκης, αναθέτουν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) την είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων).

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί, επίσης, να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Η είσπραξη των προστίμων θα διενεργείται από το δίκτυο των ΕΛ.ΤΑ., μέσω του συστήματος ταχυπληρωμής. Ο παραβάτης μπορεί να προσέρχεται για πληρωμή του προστίμουσε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της Χώρας, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

Τα έντυπα των εισπραχθέντων προστίμων διαβιβάζονται καθημερινά από τα κατά τόπους παραρτήματα των ΕΛ.ΤΑ. στο μηχανογραφικό κέντρο, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία τους και πραγματοποιείται η διάτρηση των κωδικών αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Οι καταστάσεις που αναλυτικά περιγράφει η ΚΥΑ, αποστέλλονται από τα ΕΛ.ΤΑ. στις Λιμενικές Αρχές, σε δύο αντίτυπα, την 5ηεργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της είσπραξης. Το ένα από τα ανωτέρω αντίτυπα αποστέλλεται,στο τέλος κάθε μήνα από τις Λιμενικές Αρχές στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., προς ενημέρωσή τους.Οι Λιμενικές Αρχές, στο τέλος κάθε μήνα, ταξινομούν το σύνολο των εντύπων επιβολής προστίμων (κλήσεων), με κριτήριο το δικαιούχο Ο.Τ.Α. και την καταβολή ή μη του προστίμου, με βάση τις ανωτέρω καταστάσεις. Τα έντυπα των κλήσεων, ταξινομημένα σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν έχουν πληρωθεί ή όχι, αποστέλλονται, επίσης στο τέλος κάθε μήνα, από τις Λιμενικές Αρχές στους αντίστοιχους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Στην περίπτωση των μη πληρωμένων προστίμων που επιβλήθηκαν για πταισματικές παραβάσεις, το ένα αντίτυπο της κλήσης αποστέλλεται από τις Λιμενικές Αρχές στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι Ο.Τ.Α., κάθε μήνα, ενημερώνουν τις οικείες Λιμενικές Αρχές σχετικά με τα πρόστιμα για πταισματικές παραβάσεις που πληρώθηκαν στην ταμειακή υπηρεσία τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η μη αποστολή των σχετικών εντύπων τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στην ανωτέρω ταξινόμηση των εντύπων, που διενεργείται στις Λιμενικές Αρχές, δύναται να ζητηθεί, από τους προϊστάμενους των οικείων Λιμενικών Αρχών, η συνδρομή των αντίστοιχων Ο.Τ.Α.

Με βάση τις καταστάσεις, σε καθημερινή βάση, εκδίδεται επιταγή με το συνολικό, προς απόδοση, ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.)/ Κεντρικό Κατάστημα, η οποία κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο «ΕΛ.ΤΑ Εισπράξεις υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.», προκειμένου τα ποσά των προστίμων να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Κάθε μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ. αποστέλλουν στο Τ.Π.Δ., σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, ανά δικαιούχο Ο.Τ.Α., για το σύνολο των επιταγών που κατατέθηκαν στο Τ.Π.Δ., κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Η σχετική κατάσταση υποβάλλεται στο Τ.Π.Δ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα. Με βάση τη συγκεκριμένη κατάσταση, το Τ.Π.Δ. αποδίδει, εντός των επόμενων 20 εργάσιμων ημερών, τα αναλογούντα ποσά στους δικαιούχους ΟΤΑ, αφαιρουμένου ποσοστού 5 % υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Επίσης, κάθε μήνα και εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα, τα ΕΛ.ΤΑ αποστέλλουν στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική (εφόσον ζητηθεί από το δικαιούχο Ο.Τ.Α.) μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν ανά μήνα και ανά Λιμενική Αρχή.

Τα ΕΛ.ΤΑ. δεν φέρουν ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο κλήσης και για τον κωδικό αριθμό του δικαιούχου Ο.Τ.Α., τα οποία συμπληρώνονται χειρόγραφα από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και για τα οποία φέρουν την ευθύνη αυτά. Τα ΕΛ.ΤΑ. ευθύνονται μόνο για την ορθή καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων στον αριθμό λογαριασμού ταχυπληρωμής και στις καταστάσεις, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η απόδοση των ποσών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Τα έντυπα «Είσπραξη/Μεταβίβαση» που χρησιμοποιούνται έχουν μπλε γραμμογράφηση και η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. παρακρατείται από τα εισπραχθέντα ποσά, πριν την απόδοσή τους στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων Ο.Τ.Α.Η αμοιβή των ΕΛ.ΤΑ. ανέρχεται σε 3,85 ευρώ (πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.), ανά κωδικό αριθμό εισπραχθείσας κλήσης.