Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Προθεσμία 15/3 στους ΟΤΑ να στείλουν στοιχεία για το Μεσοπρόθεσμο 2022-2025

5/3/2021

Σε συνέχεια της από 19/2/2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών  , για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 (ΜΠΔΣ), το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε την 3η Μαρτίου νεότερη Εγκύκλιο, ειδικά προς τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απευθύνεται στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στα Νομικά τους Πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Διαδημοτικών Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ. Επιπλέον, στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2022-2025 λοιπόν, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους Πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι την 15η Μαρτίου 2021.

Στους Πίνακες θα αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το 2021, καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2022 – 2025.  Μετά από επεξεργασία των Πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2022 - 2025.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους Πίνακες δεν δεσμεύουν τους Φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.  

Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2022 και 2023 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε Φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των Φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

 

Αναλυτικά, όλες οι οδηγίες υποβολής των στοιχείων, στην αριθμ. 16232/3.3.2021 Εγκύκλιο