Τετ, 21 Απρ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πρόσληψη 15 (ΤΕ-∆Ε) καθηγητών μουσικής στον Δήμο Λαυρίου

8/10/2020

Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων, ΤΕ-∆Ε Καθηγητών Μουσικής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και εννέα(9) µήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους. Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχ.∆/νση : Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00

Τηλέφωνο : 2292 0 -27774

Fax : 2292 0- 25060

E-mail : [email protected]