Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προσλήψεις 2020: Βγήκε η Εγκύκλιος – Λήγει 26 Νοεμβρίου η προθεσμία αιτημάτων

15/11/2019
Εκδόθηκε την 14η Νοεμβρίου η Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2020.Ο Π. Θεοδωρικάκος επισημαίνει πως οι Φορείς πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε τα αιτήματα να υποβληθούν με ορθό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Εγκυκλίου, από 14.11.2019 έως 26.11.2019.

« Κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο κατά την υποβολή των αιτημάτων εκ μέρους όλων των Φορέων και Υπηρεσιών, να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου 1 αποχώρηση / 1 πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό, ενώ όσον αφορά στο εποχικό προσωπικό θα πρέπει να αποφεύγεται αύξηση του αριθμού αυτού σε σχέση με το προσωπικό που προσλήφθηκε το έτος 2019 », υπογραμμίζει ο Υπουργός, καλώντας σε « συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών ».

Από αυτοδιοικητικής οπτικής, αξίζει να επισημανθούν οι ειδικές οδηγίες που αφορούν τους ΟΤΑ και περιλαμβάνονται στην Δ’ Ενότητα της Εγκυκλίου:

 

1] ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(α) Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται:

- οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο αρ.91 του ν.4583/2018 (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) ως ισχύει,

- οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.24 του ν.4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 Προκήρυξης.

Επομένως, για τις ως άνω περιπτώσεις, δεν θα υποβληθούν τα αιτήματα των Φορέων με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Εγκύκλιο. Οι θέσεις που θα καλυφθούν με τις ανωτέρω διαδικασίες λογίζονται δεσμευμένες και θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις υφιστάμενες κενές θέσεις που καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.

(β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους Φορείς με σχέση έμμισθης εντολής, επομένως οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη αυτής, αιτήματα που θα αποστέλλονται δεν θα προωθούνται προς έγκριση.

(γ) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν.4623/2019 στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των OΤΑΑ’ και Β’ βαθμού σημειώνονται τα εξής: Με το αρ.3παρ.1περ.1στ μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. Με το αρ.3παρ.2περ.1στ προβλέπεται ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις Περιφέρειες, εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει. Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :

- για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

- για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Συμβουλίου

- για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και κάθε επόμενο έτος.

 

2] ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ (Δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό)

Όπως και στον πολυετή προγραμματισμό και για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην Α.Π. 20616/28-3-2019 Εγκύκλιο, οι ΦορείςΤ.Αδεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την οποία η Αυτοδιοίκηση θα ενημερωθεί με σχετική Εγκύκλιο.

 

3] ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών Φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή Νομικό Πρόσωπο. Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).

 

Υπογραμμίζουμε, τέλος, ότι η Εγκύκλιος προαναγγέλλει πως « η Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑθα αποστείλει ειδικότερες οδηγίες για τις λεπτομέρειες της καταχώρισης των αιτημάτων, για το σύνολο των Φορέων και Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται απ’ αυτή ».

 

Δείτε ολόκληρη την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14.11.2019 Εγκύκλιο ΕΔΩ