Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πρόσκληση στους Δήμους με 43 εκατομ. για αγροτική οδοποιία

29/12/2021

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους, για τη Δράση ««Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

 

Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.).

Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου).

Οι προτεινόμενες πράξεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων Δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα, σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω Πρόσκληση ανέρχεται σε 43.000.000,00 €.

- Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

- Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

- Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί αίτηση στήριξης πράξης με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μόνο στις περιπτώσεις που η πράξη αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ καθιστά την προτεινόμενη πράξη μη επιλέξιμη, με αποτέλεσμα την απόρριψή της, ακόμη και εάν ο δικαιούχος Δήμος είναι πρόθυμος να καταβάλλει το επιπλέον ποσό.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10/1/2022 και ώρα 00:00:01.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28/2/2022 και ώρα 23:59:59.

 

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει το πλήρες κείμενο της αριθμ. 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης.