Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πρόγραμμα 40 εκατ. για απλήρωτες υποχρεώσεις Δήμων

25/10/2019

Άρθρο που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει την επιχορήγηση Δήμων με ποσό έως 40 εκατ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις.

 

Αναλυτικότερα, για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες

- έως τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου σε Φ.Ε.Κ. θα έχουν καταστεί τελεσίδικες, και

- αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

οι Δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα (40) εκατομμυρίων ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. 

 

Σημειώνεται πως η δυνατότητα εξόφλησης από τα ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία Ανώτατου Δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το Δικαστήριο της ουσίας.Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας Ανώτατου Δικαστηρίου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών θα μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για την εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980. Δηλαδή ισχύουν και για υποχρεώσεις των Δήμων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο συναφές εφαρμοστικό ζήτημα.

Με όμοια Απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.

 

Τέλος, η διάταξη προβλέπει ότι τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά το πέρας του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους)των Δήμων και κατανέμεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.259 του ν.3852/2010.

 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, με το άρθρο χρησιμοποιούνται πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως του ποσού των 40 εκατ. έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Δήμων.

Αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις κατά τις οποίες οι Δήμοι καλούνται να καλύψουν δαπάνες που προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, που ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό τους και σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλισης του π/υ τους, με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.

Η εφαρμογή του αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για την Αυτοδιοίκηση, που αποδεσμεύεται από πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις, όσο και για την οικονομία γενικότερα, δια της εξόφλησης των συναλλασσόμενων με τους ΟΤΑ για τις υπηρεσίες που έχουν παράσχει σε αυτούς.