Τετ, 19 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Προεδρικό Διάταγμα για την επικοινωνία των Δημοτικών Αρχών με την Αστυνομία

11/1/2022

Το άρθρο 40 του αριθμ. 103 Προεδρικού Διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 4η Ιανουαρίου με περσινή ημερομηνία (Φ.Ε.Κ. «Α’ 255/31.12.2021») καθόρισε τη διαδικασία για την επικοινωνία μεταξύ Αστυνομίας και Δημοσίων Αρχών, ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών.

 

Η παρ.1 του αρ.40ορίζει ότι οι Υπηρεσίες της Αστυνομίας είναι υποχρεωμένες να περαιώνουν έγγραφα που αποστέλλονται σε αυτές από Δημόσιες Δημοτικές και ΚοινοτικέςΑρχές, νομικά και φυσικά πρόσωπα, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου.

Για τον σκοπό αυτό, οι ανωτέρω Αρχές, Οργανισμοί και νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να μνημονεύουν στα έγγραφα που απευθύνουν στις Υπηρεσίες της Αστυνομίας την αντίστοιχη διάταξη νόμου, εκτός αν πρόκειται για συνήθεις και πολύ γνωστές περιπτώσεις, οπότε παραλείπεται αυτή η μνημόνευση.

Έγγραφα που η περαίωσή τους δεν ανάγεται με διάταξη νόμου στα καθήκοντα και την αρμοδιότητα της Αστυνομίας, επιστρέφονται στον αποστολέα, χωρίς άλλη ενέργεια.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβητούμενης αρμοδιότητας, το αντίστοιχο έγγραφο υποβάλλεται στην αμέσως προϊσταμένη Υπηρεσία για τις αναγκαίες εκτιμήσεις και τους παραπέρα χειρισμούς.

 

Σύμφωνα με την παρ.2του ίδιου άρθρου,εφόσον υπάρχει η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου, με τις Δημόσιες, Δημοτικές και ΚοινοτικέςΑρχές και νομικά πρόσωπα αλληλογραφούν απευθείας οι Διοικητές των Υπηρεσιών της Αστυνομίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος Τάξης και των προς αυτό εξομοιούμενων Υπηρεσιών και ανωτέρων αυτών.

Οι προαναφερόμενες Αρχές και τα νομικά πρόσωπα απευθύνονται στις Διοικήσεις Αξιωματικών και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους Αστυνομικούς Σταθμούς Τάξης, οπότε τα σχετικά έγγραφα περαιώνονται μέσω Αξιωματικού της προϊσταμένης τους Διοίκησης.

 

Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα με τον «Κώδικα Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας»βρίσκεται ΕΔΩ