Δευ, 22 Απρ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Πράσινο φως σε 7 Δήμους για 226 προσλήψεις συμβασιούχων

18/5/2022

Στην έγκριση πρόσληψης διακοσίων είκοσι έξι (226)  ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε 7 Δήμους προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, με Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 17η Μαΐου.

Οι προσλήψεις αφορούν τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Με την Απόφαση, προκαλείται δαπάνη ποσού 2.119.428,00 ευρώ  περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021.

 

Ολόκληρη η αριθμ. 31162/2022 Υπουργική Απόφαση

και κατωτέρω ειδικά ο Πίνακας με τους Δήμους