Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πόσους “σταυρώνουμε” σε κάθε κάλπη –Αναλυτική παρουσίαση ανά περίπτωση

7/5/2019

Πλησιάζοντας πλέον στην ημέρα των Εκλογών, ο AIRETOSαποτυπώνει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο για τους σταυρούς προτίμησης που μπορούμε να θέσουμε στα ψηφοδέλτια σε κάθε μία από τις τέσσερις κάλπες.

Ειδικότερα:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

 

Ι)Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

 

ΙΙ)Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1) Α. σε ένανΥποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική,

Β. σε έναv ή δύο ή τρεις Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες

KAI

2) σε έναν Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου Δήμου.

Με άλλα λόγια, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό σε Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

I) Στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων

Για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο Υποψήφιων Συμβούλων Κοινότητας.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός. 

 

ΙΙ) Στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων

Για την εκλογή Προέδρου Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός Υποψήφιου Προέδρου.

Προσοχή:Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στον υποψήφιο Περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός, εάν όμως τεθεί, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Όσον αφορά τους σταυρούς στους Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, στο αρχείο ΕΔΩ μπορείτε να δείτε για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας το μέγιστο αριθμό σταυρών.Ο αριθμός προκύπτει σύμφωνα με το αρ.129 Α του ν.3852/2010, ως ισχύει, βάσει του αριθμού εδρών, με τον κανόνα να είναι πως ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:

- ενός Υποψήφιου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους,
- ενός ή δύο Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις έως επτά Περιφερειακούς Συμβούλους,

- ενός ή δύο ή τριών Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ έως και δώδεκα Περιφερειακούς Συμβούλους

- ενός ή δύο ή τριών ή τεσσάρων Υποψήφιων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα Περιφερειακούς Συμβούλους.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Η παρ.4 του αρ.1 του ν.4255/2014 ορίζει ότι « Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων, κατ΄ ανώτατο όριο, Υποψήφιων του Συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης.

Ψηφοδέλτιο Συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς, προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. »

 

Κλείνοντας υπενθυμίζεται ότι ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε Υποψήφιου, είτε δεξιά είτε αριστερά.

Σταυρός που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με το αρ.28(ή αρ.130) του ν.3852/2010. 

Σύμφωνα με τη νομολογία (ΑΕΔ 25, 26/1999) ο τρόπος γραφής του σταυρού που μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση του ψηφοφόρου ή το μέσο που χρησιμοποίησε, δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ανώμαλος σχηματισμός του σταυρού είναι στην ουσιαστική εκτίμηση του Δικαστηρίου αν αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη 2η Κυριακή, όπου τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία για εκλογή Δημάρχου ή/και Περιφερειάρχη, δεν τίθεται σταυρός. Η ύπαρξη,όμως, σταυρού σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητά του.