Παρ, 22 Νοε 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Πόσα θα λάβει κάθε Δήμος για να φτιάξει τις στάσεις στα πεζοδρόμια (Λίστα)

25/1/2019

Ξεκίνησε η υποβολή δημοτικών αιτημάτων στη VΠρόσκληση του Φιλόδημου ΙΙ με αντικείμενο την “προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας”.

Η αριθμ. 4721/23.1.2019 Πρόσκληση δημοσιεύθηκε χθες, 24 Ιανουαρίου, και απευθύνεται σε όλους τους Δήμους για την υποβολή προτάσεων, με το συνολικό προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 15.990.000,00 ευρώ.
Ο AIRETOSπαρουσιάζει στο τέλος του παρόντος τον Πίνακα με τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης για κάθε Δήμο.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό χρηματοδότησης ανά Δήμο διαμορφώνεται βάσει των κάτωθικριτηρίων:
(α) Για τους Δήμους Αθηναίων & Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός300.000,00 €, για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεωνανά Δήμο.
(β) Σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (πλην των ΔήμωνΑθηναίων και Θεσσαλονίκης) 150.000,00€ γιατον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά Δήμο.
(γ) Σε Δήμους άνω των 60.000 κατοίκων και έως 100.000κατοίκους, 100.000,00€για τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων.
(δ)Σε Δήμους άνω των 15.000 κατοίκων και έως 60.000κατοίκους, 50.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 25στάσεων.
(ε) Σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων,20.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων από τους Δήμους και έναρξης επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης, ορίστηκε η ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.
Η υποβολή αιτημάτων λήγει την 30η Απριλίου 2019.

Επιλέξιμη είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά καιτοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των Δήμων (π.χ.καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων), που στόχο έχει τηβελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενωνυπηρεσιών του επιβατικού κοινού. Περιγράφονται τρεις τύπου στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν.
Οι δαπάνες θα αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων πουπροβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).
Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις “τεχνικές προδιαγραφές & βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων”, που περιλαμβάνονται σε Παράρτημα της Πρόσκλησης.

Το αίτημα ένταξης, μεταξύ άλλων, συνοδεύεται από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της συμμετοχήςστο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δενεπαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπεινα δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά πουπροκύπτει.Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά στέγαστρα για στάσειςγραμμών, η διαδικασία έγκρισης των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τηνημερομηνία υποβολής του, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει ναδηλώνει το στάδιο της διαδικασίας έγκρισης της/των γραμμής/γραμμών καιτην ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας.
Επιπλέον, συνοδεύεται από Βεβαίωση Δημάρχου για τις εγκεκριμένες γραμμές και τον αριθμό των στάσεων πουλειτουργούν στη περιοχή του Δήμου (αστικής συγκοινωνίας ή δημοτικήςσυγκοινωνίας). Επίσης, από Γνωμοδότηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), για τη θέσητων στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου –προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων τουΠαραρτήματος της Πρόσκλησης.Για τη διασφάλιση της εν λόγωΓνωμοδότησης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τοΔήμο αίτημα προς τον ΟΑΣΑ,συνοδευόμενο από συγκεκριμένα δικαιολογητικά που η Πρόσκληση ορίζει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φιλόδημος ΙΙ δεν αφορά σύναψη επενδυτικών δανείων (όπως ο Ι), αλλά είναι χρήματα από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ-055).

Η Πρόσκληση είχε προαναγγελθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών στη συνέντευξη τύπου της 20ης/12/2018, με αναφορά ότι “ήταν μία ιδέα του γραφείου κοινωνικών υποθέσεων του Πρωθυπουργού”.

Ακολουθούν τα ανώτατα ποσά για τα οποία δικαιούται να υποβάλλει προτάσεις κάθε Δήμος: