Τετ, 21 Απρ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Ποιοι Υπάλληλοι θα μπορούν να αποσπασθούν ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας

5/4/2021

Το Μέρος Β’ του Νομοσχεδίου – “σκούπα”   του Υπ. Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή την 2α Απριλίου, εισάγει τους Συμβούλους Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα.

Σε κάθε Υπουργείο (με ορισμένες εξαιρέσεις) θα υπάρχει Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας.  Επιπλέον, θα είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του Φορέα και του αριθμού των Υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.

Το Αυτοτελές Γραφείο θα στελεχώνεται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας (δύναται, επίσης, να στελεχώνεται και από Υπαλλήλους του Φορέα). 

Το κρίσιμο, λοιπόν, είναι ποιοι Υπάλληλοι θα γίνουν Σύμβουλοι Ακεραιότητας.

 

Το Ν/Σ ορίζει μια διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων, με εγγραφή σε ένα Μητρώο, με Πιστοποιητικό Επάρκειας κλπ. Στη διαδικασία δεν υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση για την αντικειμενική επιλογή του Συμβούλου μεταξύ των πολλών που θα καταθέσουν υποψηφιότητα. Στην παρ.3 του αρ.28 περιγράφεται μια απολύτως “φλου” επιλογή, με αόριστη συνεκτίμηση των τυπικών και πρόσθετων επιθυμητών προσόντων και δυνατότητα συνέντευξης στους επικρατέστερους.

Δεν έχει πάντως καμία σημασία να επεκταθούμε περισσότερο στη διαδικασία επιλογής, καθώς το ίδιο το Ν/Σ την παρακάμπτει και μάλιστα για χρόνια.

Η ουσία εντοπίζεται στις «Μεταβατικές Διατάξεις» και συγκεκριμένα στο αρ.60 όπου θα ψηφίσουν το εξής:

« 3. Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τα 2 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας μπορούν να επιλέγονται και να τοποθετούνται Υπάλληλοι Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας και χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του αρ.26, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.26. Λοιπά κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής μπορεί να τεθούν με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος.

Οι Υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται μετά την επιλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πιστοποίησης Συμβούλων Ακεραιότητας. »

 

Υπογραμμίζουμε ότι αξίζει να καταφέρει να καθίσει κανείς σε κάποια από τις εκατοντάδες θέσεις Συμβούλων Ακεραιότητας που θα ανοίξουν. Όχι μόνο διότι διαβάζοντας την θεωρία με τις αρμοδιότητές τους στο αρ.24, δεν προκύπτει να “σκοτώνεται” στη δουλειά (εάν τις συγκρίνουμε π.χ. με τον Δημοτικό Υπάλληλο που εξυπηρετεί κοινό ή εργάζεται σε εξωτερικό χώρο ή είναι στο χάος της Οικονομικής Υπηρεσίας ή της ΥΔΟΜ κ.ο.κ.), αλλά ιδίως γιατί ο χρόνος που θα περάσει εκεί, θα μετρήσει ως χρόνος σε θέση Τμηματάρχη, οπότε θα “φορτώσει” μόρια κλπ.  

Ειδικότερα, η παρ.2 του αρ.29 ορίζει ότι « Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης. ».

Να διευκρινίσουμε, τέλος, ότι εάν επιλεγεί Υπάλληλος άλλου Φορέα, αποσπάται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του Φορέα όπου επελέγη.