Πεμ, 05 Οκτ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πλήθος Διατάξεων για ΟΤΑ σε νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ)

1/4/2020

Σειρά τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επήλθαν με μία ακόμη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.   Πρόκειται για την ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 75/30.3.2020 (ημερομηνία κυκλοφορίας Φ.Ε.Κ. 31.3.2020), περιλαμβάνοντας συνολικά 69 άρθρα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων τροποποιούν προηγούμενες ΠΝΠ.

Σταχυολογώντας τις διατάξεις που αφορούν άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εντοπίζονται ενδεικτικώς οι εξής:

 

Παρ.2 άρθρου δέκατου τέταρτου

Όπου οι τοπικές Δημοτικές Αρχές θεωρήσουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα αποσυμφόρησης των λαϊκών αγορών της διοικητικής τους ευθύνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού, δύνανται να προβλέψουν, με Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, περαιτέρω μείωση των συμμετεχόντων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, σε σχέση προς το ποσοστό που τυχόν ορίζεται σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ’ εφαρμογή της περ.ζ’ της παρ.2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 ΠΝΠ, σε ποσοστό που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% των αδειών.

 

Άρθρο δέκατο έβδομο

Αφορά τη συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων “που περιλαμβάνουν ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας”, όπως η δράση "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής".

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Ι] Έως τις 31η Μαΐου 2020, η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκληση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του 1/2 των μελών του οικείου Συμβουλίου.

ΙΙ] Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του αρ.36 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, με Απόφαση του οικείου Δημάρχου είναι δυνατόν να:  (α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού,  (β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.  Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

ΙΙΙ] (α) Στο α’ εδάφιο της παρ.3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η φράση “με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης” αντικαθίσταται από τη φράση “με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),” (β) Στην παρ.10 του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η φράση “με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων,” διαγράφεται.

IV] (α) Στο τέλος της παρ. 2 του αρ.156 “Νομικά πρόσωπα καταργούμενων συνιστώμενων Δήμων του ν.4600/2019 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Οι εν λόγω Σύνδεσμοι είναι καθολικοί διάδοχοι των προγραμμάτων και δράσεων που εκτελούνταν από τα οικεία ΝΠΔΔ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησής τους και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά”.  (β) Η ισχύς της περ.α ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν.4600/2019.

V] (α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι ΔΕΥΑ δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι Δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 18 ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ.  Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του αρ.225 του ν.3852/2010.

(β) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δήμοι, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ εφαρμόζονται αναλόγως. Οι Δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε 18 ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του αρ.225 του ν.3852/2010.

VI] Συμβάσεις ΙΔΟΧ προσωπικού που απασχολείται στις ΔΕΥΑ και στους ΦΟΔΣΑ, οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως 4 μήνες από τη λήξη τους.

VII] Με Απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το αρ.20 του ν.4354/2015 αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να προσαυξάνεται έως 30%, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Αντικαθίσταται ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ι, ήτοι το αρ.69 του ν.4509/2017 (δεδομένης της σπουδαιότητας, βλ. ειδικότερη σημερινή ανάλυση του AIRETOS).

 

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι με το άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο τροποποιείται ξανά το πλαίσιο για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και την υποστήριξή τους κατά την εκτέλεση των Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Στο άρθρο τεσσαρακοστό έκτο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα.

Στο άρθρο πεντηκοστό τέταρτο προβλέπεται παράταση της ισχύος σειράς πολεοδομικών ρυθμίσεων.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ΠΝΠ εδώ