Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πλεόνασμα 229 εκατομ. ζητά από την Αυτοδιοίκηση η Κυβέρνηση για το 2022 (Εγκύκλιος)

9/7/2021

Με ειδικές οδηγίες για τους ΟΤΑ εκδόθηκε και φέτος η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022.

Η Εγκύκλιος δημοσιεύθηκε την 8η Ιουλίου, σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νόμου 4813/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 111/2.7.2021) με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025  .

 

Σχετική με την Αυτοδιοίκηση είναι η Ενότητα 5 «ΟΤΑ» του Μέρους Γ’ της Εγκυκλίου, όπου ενδεικτικά υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα αρ.77 και 78 του ν.4172/2013, θα εκδώσει δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (KYA) για τους προϋπολογισμούς των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοίχως.

Στον Πίνακα VΙΙ του Παραρτήματος Α’ της Εγκυκλίου προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2022 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

Όπως προκύπτει από τον τον Πίνακα, το αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό κατά 229 εκατομμύρια ευρώ.

 

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 2/87910/ΔΡΓΚ/7.7.2021 Εγκύκλιο και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα: