Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Δεν έχει χρηματοδοτηθεί η εταιρεία INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για αυτή την επένδυση»

22/10/2021
Η επιχείρηση INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ, ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης.
Η εταιρεία με μοναδικό εταίρο τον κύριο Νταβέλη Αχιλλέα υπέβαλλε αίτηση
υπαγωγής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Ν.4399/16 στις 20-2-
2017, με αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου την δημιουργία ξενοδοχειακής
μονάδας 5 ης δυναμικότητας 25 δωματίων - 50 κλινών. Το επενδυτικό σχέδιο
προβλεπόταν να υλοποιηθεί στο χώρο του εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου «ΔΩΜΑ»
στο κέντρο της Λάρισας. Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογήθηκε από το ανεξάρτητο
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και από την Επιτροπή
Αξιολόγησης ως προς την επιλεξιμότητα.
Στις 15-11-2018 εκδόθηκε η απόφαση υπαγωγής με προϋπολογισμό 2.400.000 € και
επιχορήγηση 932.315.06 €. Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται
σε 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης υπαγωγής (τεύχος
Β΄ 5696/19-12-2018).
Μέχρι σήμερα η επιχείρηση INCEPTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ, ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης. Η απένταξη του έργου γίνεται ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με το νόμο, μετά την πάροδο της παραπάνω τριετίας η οποία για τον εν
λόγω έργο λήγει στις 20/12/2021.