Τρι, 24 Νοε 2020
Αρχική  > Προσλήψεις

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 5 νέες προσλήψεις

20/11/2020

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου (30.06.2022) με δυνατότητα επέκτασης αυτής σε πιθανή παράταση υποέργου & συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κωδ. Θέσης ΚΘΥ1& ΚΘΥ2), ενός (1) ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών (κωδ. Θέσης ΚΘΥ3), ενός (1) ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (κωδ. Θέσης ΚΘΥ4) & ενός (1) ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων (κωδ. Θέσης ΔΥ5 ), με απαιτούμενα προσόντα