Σαβ, 25 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παρέμβαση-κόλαφος από το Συνήγορο του Πολίτη για τον Κλεισθένη1 (Έγγραφο)

16/7/2018
Εκτενέστατη αποδόμηση του Κλεισθένη1 περιλαμβάνεται σε έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή προέβη σε σειρά επισημάνσεων 24 σελίδων, όπου με νομική τεκμηρίωση και επιστημονική ανάλυση, σημείο προς σημείο σε πλήθος διατάξεων του Κλεισθένη1, αποδεικνύει το πόσο βαθιά πάσχει το Ν/Σ που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Υπογραμμίζουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή,η οποία προβλέπεται στην παρ.9 του αρ.103 του Συντάγματος, με την ανεξαρτησία της να διασφαλίζεται στα οριζόμενα στο αρ.101Α του Συντάγματος της Χώρας μας.

Ο AIRETOS σας παρουσιάζει το πλήρες κείμενο στο τέλος του παρόντος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι “δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου και εξαιρετική πολυπλοκότητα στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων”. Χαρακτηρίζει “προβληματική” την επιλογή του όρου “Κοινότητα”. Κάνει λόγο για “επικαλύψεις”, “έλλειψη σαφήνειας”, “ενίσχυση του κατακερματισμού του νομοθετικού πλαισίου” και “αποσπασματική νομοθέτηση”, ενώ εντοπίζει “εννοιολογική ασυνέπεια” στους όρους του Ν/Σ.
Υπογραμμίζει ότι από τη νέα κατηγοριοποίηση των Δήμων “προκύπτει η περιθωριοποίηση και αποδυνάμωση των μικρών Δήμων”. Στην Εποπτεία επισημαίνει ότι “ο θεσμός του Ελεγκτή Νομιμότητας, διατηρείται, μετονομασθείς”, ενώ εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις περιπτώσεις κατάργησης του υποχρεωτικού ελέγχου Νομιμότητας.
Ο Συνήγορος εκφράζει τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, αλλά και της οικονομικότητας του θεσμού του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή, επισημαίνοντας ότι είναι επιβεβλημένος “ο προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων Διαμεσολαβητών” και εντοπίζοντας“εκτεταμένη ασάφεια ως προς το εύρος των αρμοδιοτήτων του”.
Όσον αφορά την Ενότητα του Κλεισθένη1 για τους ΦΟΔΣΑ, η Αρχή προτείνει την κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων, παρέχοντας σχετική επιχειρηματολογία.

Είναι δε εντυπωσιακό ότι ο ΣτΠ εντοπίζει χαρακτηριστικά του Ν/Σ που “δεν συνάδουν με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο αρ.2 του Ν.4048/2012”, ενώ η Κυβέρνηση στην Έκθεση που επισήμως κατέθεσε στη Βουλή μαζί με τον Κλεισθένη1, ανέγραφε“"έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες καλής νομοθέτησης σύμφωνα με το ν.4048/2012".

Δείτε, απολύτως ενδεικτικά, ορισμένα μόνο αποσπάσματα που σταχυολογήσαμε από την παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να αναγνώσετε στο τέλος τους.

- “Οι αρμοδιότητες των Α΄ και Β΄ βαθμού ΟΤΑ προέρχονται από παλαιότερα νομοθετήματα και προστίθενται σε κάθε τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων χωρίς περαιτέρω ενσωμάτωση ή προσαρμογή/επικαιροποίηση, με αποτέλεσμα ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑΣ.”
- “ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ του νομοθετικού πλαισίου και την ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης”.
- “ Διαπιστώνουμε ότι στα άρθρα 2 έως 5 δίνεται το στίγμα μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας η οποία επικαλύπτει χωρίς όμως να αντικαθιστά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/06) και στον «Καλλικράτη» (Ν. 3852/10), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Ειδικότερα, εμφανίζεται ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ, με την επίκληση διατάξεων και όρων διαφορετικών χρονικών περιόδων. Επίσης, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ», αφού αφενός παραπέμπει στην κοινωνιολογική έννοια της κοινότητας, αφετέρου δημιουργεί την εντύπωση ότι αφορά ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως αποτυπώνεται στον «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»”

- “Οι νέες κατηγορίες του άρθρου 2 συμπλέκονται με τη διάκριση που αφορά την εκλογική διαδικασία για τους δημοτικούς συμβούλους καθώς και με τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.Ο ανωτέρω συνδυασμός ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.”

- Κατηγοριοποίηση Δήμων: “από το περιεχόμενο του άρθρου αυτού ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ, ενώ δεν διαφαίνεται η επιδίωξη ενός στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης για την κατηγοριοποίηση των Δήμων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Επιπλέον με την κατηγοριοποίηση αυτή ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙΟΛΟΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ Δήμοι με συγκεκριμένο πληθυσμό έχουν τις ΙΔΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ισχύει και στην κατηγοριοποίηση των Δήμων των μεγάλων και μεσαίων ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ περιοχών, διότι ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ νησιωτικές περιοχές (πχ. στη Ρόδος, Κως και Κρήτη). Επιπρόσθετα, η διάκριση των κοινών Δήμων από τους ορεινούς και νησιωτικούς έχει γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα των συγκεκριμένων Δήμων να αντιμετωπίσουν ζητήματα αρμοδιότητάς τους, τόσο από άποψη οικονομική όσο και από υλικοτεχνική υποδομή, στελέχωση, δυνατότητα μετακινήσεων και προσβασιμότητας”

- “σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται η έκδοση πλέον των είκοσι (20) Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία προκειμένου αυτές να τεθούν σε εφαρμογή”

- Εποπτεία:”Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που ενδέχεται να δημιουργηθούν λόγω της σύνδεσης της έκδοσης των αποφάσεων του Επόπτη Ο.Τ.Α. σε εξαιρετικά περιορισμένο, ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, με την απειλή άσκησης ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ελέγχου (άρθρο 116). Καταλήγοντας, θα θέλαμε ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι, παρά το γεγονός ότι Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ, ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣ σε Επόπτη Ο.Τ.Α, ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ παραμένει η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, η λειτουργία του θεσμού και η στελέχωση των υπηρεσιών του”

- Εποπτεία: “Η μη αποστολή για έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών με τις οποίες αναλαμβάνεται κόστος έως 120.000 ευρώ, με δεδομένη την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο από τις αρχές του 2019, δημιουργεί ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ. Εξάλλου το προτεινόμενο κατώφλι των 120.000 ευρώ φαίνεται καταρχήν ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ.” (Υπενθυμίζουμε ότι ο Π. Σκουρλέτης άλλαξε το όριο κατάργησης του ελέγχου, από εξαίρεση των 120.000,00 που είχε αρχικά καταθέσει, σε 60.000,00ευρώ)

- Διαμεσολαβητής:“Ο Συνήγορος εκφράζει τις ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ του ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ του Δημοτικού και Περιφερειακού Διαμεσολαβητή. Ως προς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, καθίσταται ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των 2/3 των μελών του εκλεκτορικού σώματος καθώς και Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των υποψηφίων Διαμεσολαβητών. Σε ό,τι αφορά την οικονομικότητα του θεσμού, προβλέπεται η σύσταση ενός πολυάριθμου συλλογικού οργάνου, ενώ το συνολικό έργο της Διαμεσολάβησης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣ από το Συνήγορο του Πολίτη και μάλιστα ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. Εξάλλου παρατηρείται και μία ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΣΑΦΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ του τοπικού Διαμεσολαβητή“
- Νέα Διαδικασία δημοτικών τελών (αρ.185): “ο Συνήγορος διατυπώνει τον ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ του ως προς τη θεμελίωση της ανταποδοτικότητας των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τον ακριβή προσδιορισμό της φορολογικής βάσης των τελών και τον καθορισμό των συντελεστών”
- ΦΟΔΣΑ:“Ο Συνήγορος προτείνει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των συγκεκριμένων διατάξεων του Σ/Ν προκειμένου να συνεκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση”

Δείτε όλες τις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τον Κλεισθένη1 ΕΔΩ