Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Παρατάθηκαν 4 Προσκλήσεις δημοτικού ενδιαφέροντος από το Πράσινο Ταμείο

25/11/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου, έλαβε δύο Αποφάσεις για την παράταση συνολικά τεσσάρων Προσκλήσεων.

Ειδικότερα αποφάσισε:

 

Με την αριθμ. 227.4.1/2021:

« Α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό “Κ.Χ. 2019” του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 30-12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. “Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019”.

Β. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 1410/28-2-2020 και κωδικό “Κ.Χ. 2020” του Πράσινου Ταμείου μέχρι την 30-12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του χ.π. “Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018” ».

 

Με την αριθμ. 227.10/2021:

« την παράταση της χρονικής διάρκειας των προσκλήσεων α) με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021 και β) με αριθμ. 5360/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) και κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2021_Β, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για το έτος 2021,

και τον ορισμό ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας κοινής και για τις δύο προσκλήσεις την 31-3-2022 και ώρα 15:00 ».