Πεμ, 20 Ιαν 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παιδικοί-ΚΔΑΠ: Τρεις αλλαγές στην ΚΥΑ του Προγράμματος

3/12/2021

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Στ. Πέτσα, Ι. Τσακίρη, Κ. Πιερρακάκη και Δ. Μιχαηλίδου, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5591/«1.12.2021» (ημ/νία κυκλοφορίας 2.12.2021), τροποποιήθηκε η ΚΥΑ του Ιουλίου με αντικείμενο το «Σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου - Διαδικασία εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

 

Συγκεκριμένα, επήλθαν οι εξής μεταβολές:

I) Η περ.θ της παρ.1 του αρ.10, τροποποιήθηκε ως εξής:

« θ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από 01.01.2022 σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης και να προσαρμόσουν όσες από τις παραπάνω διαδικασίες (α-η) εμπίπτουν στη λειτουργία της εφαρμογής.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’ 2774) Κοινή Απόφαση για την δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021. »

 

ΙΙ) Η περ.δ της παρ.2 του αρ.10, διαμορφώθηκε ως εξής:

« δ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης, από την 01.01.2022.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες των ωφελούμενων ατόμων για την βεβαίωση της παρουσίας του τέκνου τους στη Δομή, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’  2774) Κοινή Απόφαση για την δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021. »

 

ΙΙΙ) Η παρ.6 του αρ.11, τροποποιήθηκε ως κάτωθι:

« 6) Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων.

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. πραγματοποιείται για την περίοδο Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’ 2774) Κοινή Απόφαση για την δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021 και από 01.01.2022 γίνεται με βάση την αυτοματοποιημένη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 της παρούσας. »