Τετ, 07 Ιουν 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Παιδικοί-ΚΔΑΠ: Οι προϋποθέσεις για να συνεχιστούν οι πληρωμές (ΦΕΚ)

24/11/2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Ζητήματα εφαρμογής του αρ.17 της από 30.3.2020 ΠΝΠ για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα», με την οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι: Βρεφικών Σταθμών, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ,   των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων COVID -19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) οι οποίες ανήκουν σε ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα (δυνάμει του άρθρου 17ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ, του αρ.134 του ν.4692/2020 και της παρ.4 του αρ.18 του ν.4728/2020), πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα (δυνάμει του άρθρου 17ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ, του αρ.134 του ν.4692/2020 και της παρ.4 του αρ.18 του ν.4728/2020), πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

βα) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του αναλογούντος προσωπικού της (εκπαιδευτικού και βοηθητικού) που απαιτείται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021 βάσει των ενεργοποιημένων vouchers) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή,

ββ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, η δομή - εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οποιασδήποτε μορφής μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση που θεσμοθετείται ή θα θεσμοθετηθεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας και των μέτρων για την ανάσχεση αυτής και δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας καταβολής μειωμένου μισθώματος.

βγ) η δομή – εργοδότης αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ με ηλεκτρονικό τρόπο Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις (βα) και (ββ). Η χρονική περίοδος υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Περαιτέρω, βάσει της Απόφασης, η χρηματοδότηση των δομών μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των αναφερομένων ανωτέρω, των οποίων έχει ανασταλεί/αναστέλλεται πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων COVID -19, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της ως άνω αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω στοιχεία α, β.βα και β.ββ του. Η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αφορά στο αναλογούν ή προβλεπόμενο προσωπικό βάσει των ωφελουμένων ατόμων που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρηματοδότηση ή/και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή ή, εν γένει, τη λειτουργία της.

Η αριθμ. 123468/20.11.2020 Απόφαση, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5157/21.11.2020, ΕΔΩ