Πεμ, 21 Ιαν 2021
Αρχική  > Προσλήψεις

ΟΚΑΝΑ (Αθήνα): Πρόσληψη 11 ατόμων

13/1/2021
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο», με κωδικό ΟΠΣ 5004188, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2018ΕΠ08510064 της ΣΑ ΕΠ0851 στο Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» - Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα: Περισσότερα στο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%92%CE%9B4690%CE%A9%CE%A1-8%CE%9C%CE%92?inline=true