Τετ, 28 Φεβ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Οδηγίες Υπ.Οικ. για τις απολαβές των γονέων Δημοσίων Υπαλλήλων

16/2/2022

Με Εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4808/2021 και των άρθρων 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.


Η Εγκύκλιος καταλήγοντας σημειώνει ότι στους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως ορίζεται στο αρ.14 του ν.4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μόνιμοι) και ανεξαρτήτως του μισθολογικού καθεστώτος βάσει του οποίου αμείβονται (ενιαίο ή ειδικό μισθολόγιο), οι οποίοι λαμβάνουν τη γονική άδεια του αρ.28 του ν.4808/2021, καθώς και την άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με το αρ.53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και το αρ.60 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο ποσού ίσου με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780 €). 

Επιπλέον, σημειώνει ότι, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του αρ.28 του ν.4808/2021, οι οποίες έχουν εφαρμογή στους Υπαλλήλους που απασχολούνται σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, η παροχή που καταβάλλεται, σύμφωνα με τα αρ.56 και 60 του ν.4830/2021 στο μόνιμο προσωπικό και στο προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.


Αναλυτικά, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες στην αριθμ. οικ. 2/80544/ΔΕΠ/15.2.2022 Εγκύκλιο