Δευ, 11 Δεκ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νυχτερινή “βροχή” Αυτοδιοικητικών Διατάξεων: Προσλήψεις, υπερωρίες, αναθέσεις, παρατάσεις, δωρεές, απαλλαγές, ψηφοφορίες

5/11/2020

Πολυτροπολογία με σωρεία διατάξεων που αφορούν τους ΟΤΑ κατέθεσε η Κυβέρνηση εκπρόθεσμα χθες τη νύχτα (στις 21:40 μ.μ.) στο Νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο AIRETOS, μέσα από τις συνολικά 105 σελίδες, κωδικοποίησε κατωτέρω τις ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.   Υπογραμμίζουμε ότι σε διατάξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, η Κυβέρνηση δίνει χρονική ισχύ έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το αρ.212 του ν.3584/2007 και το αρ.20 του ν.2190/1994, γίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του.  Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.  Στις Περιφέρειες, στις περιπτώσεις και για τους λόγους του α’ εδαφίου, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ.1 του αρ.20 του ν.2190/1994.  Το προσωπικό των Δήμων και Περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Με Απόφαση του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη και για το χρονικό διάστημα έως τις 28.2.2021, ο προβλεπόμενος από το αρ.20 του ν.4354/2015 αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων των Δήμων ή Περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων covid και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί να προσαυξάνεται έως 30 %.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

Με Απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα έως τις 30.11.2020, ο προβλεπόμενος από το αρ.20 του ν.4354/2015 αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των Δηλώσεων της παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019, μπορεί να προσαυξάνεται έως 30 %.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διατηρούν σε ισχύ έως 28.2.2021 την παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.2ο του ν.4682/2020.  Δηλαδή μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα συνεχίσει να ισχύει το εξής: «3] α) Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν Δημόσιες Συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016. β) Η κατά την περίπτωση α΄ ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων γίνεται με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ, δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παρατείνεται, για ακόμα μία φορά, το θεσμικό πλαίσιο των πρόσθετων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής υποστήριξης των Δήμων.  Είχε λήξει την 1η.11.2020 και τώρα το παρατείνουν (αναδρομικά από 1.11.2020) έως 1.10.2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, που η Ν.Δ. ψήφισε πριν λίγες ημέρες ότι θα ξεκινούσε από 1.11.2020, τώρα παίρνει έναν ολόκληρο χρόνο αναβολή, πάει για έναρξη την 1.10.2021.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ COVID ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016, δηλαδή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με Απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έως την 28α.2.2021, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και οι ΠΕΔ, δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης covid, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε Νοσοκομεία, λοιπές Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες, ΝΠΔΔ, Ιδρύματα και Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού, που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΟΤΑ

Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτηρίων που λειτουργούν εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, εφόσον έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοιού και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή λειτουργίας.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκπρόθεσμη Τροπολογία ΕΔΩ (Στις σελίδες 100 και 101 υπάρχει η Έκθεση του ΓΛΚ για τα οικονομικές επιπτώσεις των νέων διατάξεων στους ΟΤΑ).