Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ θεσπίζει υποχρέωση για “Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών” με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

25/11/2021

 Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Κυβέρνηση από χθες 24η Νοεμβρίου έως την παραμονή  Χριστουγέννων, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου θεσπίζει τα “Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών”.

Σύμφωνα με αυτό, έως την 1η Ιανουαρίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού καταρτίζει “Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών” (ΔηΣΜΕ).

 

Το ΔηΣΜΕ εκπονείται από τον οικείο Δήμο και εγκρίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής Υπηρεσίας, έπειτα από γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.  Η γνώμη αυτή παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, η έγκριση προχωρά και χωρίς την ανωτέρω γνώμη.

Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 1η Ιανουαρίου 2023 θα αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

 

Η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του ΔηΣΜΕ θα είναι ετήσια και θα διενεργείται με τεχνική Έκθεση προόδου, την οποία θα συντάσσει έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ο ενεργειακός υπεύθυνος του ν.4342/2015 που ορίζεται με Απόφαση του Δημάρχου.

Η τεχνική έκθεση προόδου μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικό σύμβουλο με Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σε περίπτωση απόκλισης από τους ελάχιστους θεσπισμένους στόχους, λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα.

 

Το ΔηΣΜΕ διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου ΟΤΑ, είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του “Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα” (Ε.Σ.Ε.Κ.).

Αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς.

Αναλυτικότερα, το ΔηΣΜΕ:

α) Περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το 2019, των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και δημοτικών οχημάτων.

β) Λαμβάνει υπόψη του το “Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΣΕΑΚ) της παρ.12 του αρ.7 του ν.4342/2015.

γ) Θέτει στόχο μείωσης εκπομπών κατ’ ελάχιστον 10 % για το έτος 2025 και 30 % για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.

Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ΔηΣΜΕ εξειδικεύονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.