Δευ, 22 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ θεσπίζει στους Δήμους “Επιχειρησιακά Σχέδια” για εξασφάλιση κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων

12/8/2020

 

 

Την κατάστρωση “Επιχειρησιακών Σχεδίων” των Δήμων, μέσω των οποίων θα ιεραρχούνται οι προτεραιότητες κάθε Δήμου στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις, προβλέπει το αρ.74 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας που βρίσκεται σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 28η Αυγούστου.

Υπογραμμίζουμε ότι το νέο άρθρο ρητώς ορίζει πως το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” θα εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου, ήτοι συλλογικού οργάνου όπου την πλειοψηφία έχει ο Δήμαρχος.

Ειδικότερα, για τον προγραμματισμό́ της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι θα καταρτίζουνΕπιχειρησιακό Σχέδιο”, στο οποίο θα καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από́ το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.  Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, ιεραρχούνται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση διακρίνονται σεα) χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασηςβ) χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί Αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσηςγ) χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί Αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίουδ) λοιπούς χώρους που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αντλούνται από την πλατφόρμα τηςΗλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου του άρθρου 65 του ν.4495/2017 ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, θα λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.  Για τις ανάγκες σύνταξης του “Επιχειρησιακού Σχεδίου”, το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” θα παρέχει προς τους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη βάση δεδομένων τουΣυστήματος Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου”.

Οι ως άνω κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου Δήμου, Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε πως η παρ.3 του επόμενου αρ.75 του εν λόγω Ν/Σ ορίζει ότι το Πράσινο Ταμείο δύναται να καλύπτει το σύνολο της προσήκουσας αποζημίωσης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο ειδικού́ χρηματοδοτικού́ Προγράμματος έως την έγκριση τουΕπιχειρησιακού Σχεδίου” του άρθρου 74.  Η διάταξη αυτή θα ισχύει για ένα έτος (από όταν θα ψηφιστεί και δημοσιευθεί ο νέος νόμος), διάρκεια που θα μπορεί να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση , όπου περιλαμβάνονται τα εν λόγω άρθρα 74 και 75.

 

Θυμηθείτε, επίσης, για το αρ.14: Ν/Σ για τους Δημοτικούς Δρόμους: Αλλάζει ο σχεδιασμός και χαρακτηρισμός τους”