Σαβ, 15 Μαϊ 2021
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ν/Σ: Με τι καθεστώς τελικά επιστρέφουν οι Σχολικοί Φύλακες στους Δήμους

20/11/2019

Το Μάρτιο του 2019 ψηφίστηκε το αρ.87του ν.4604/2019 για τους (πρώην) υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με το αρ.80του ν.4172/2013 μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε Νοσοκομεία της Χώρας.

Εκεί ορίζεται πως αυτοί μπορούν, κατόπιν αίτησής τους,να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στην υπηρεσία του Δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, ή σε άλλον Δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου.

Επιπλέον, εκεί προβλέπεται ότι “οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς”.

Δεν διευκρινίζεται, όμως, ποιο ακριβώς είναι αυτό το καθεστώς

Εάν δηλαδή είναι

- εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν στο Δήμο ως ΔΕ Σχολικοί Φύλακες ή

- εκείνο που είχαν όταν υπηρετούσαν ως Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό στα Νοσοκομεία της Χώρας.

 

Το κενό αυτό έρχεται να επιλύσει το άρθρο 17 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει η Αιτιολογική του Έκθεση, “επειδή δεν διευκρινίζεται το ζήτημα αυτό από την ισχύουσα διάταξη του αρ.87 του ν.4604/19, ενώ είναι προφανές ότι, εργαζόμενοι εφεξής ως Σχολικοί Φύλακες, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς Υγειονομικού Προσωπικού, προτείνεται η εν λόγω ρύθμιση, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει”.

Έτσι λοιπόν, προστίθεται νέα φράση στην παρ.2 του αρ.87 του ν.4604/2019 ως ισχύει, ώστε πλέον να προβλέπει το εξής:“Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, που είχαν όταν απασχολούνταν σε θέσεις ΔΕ Σχολικών Φυλάκων σε Δήμους, πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας”.

 

Το υπό διαβούλευση άρθρο 17 είναι διαθέσιμο στις σελίδες 18 και 8 του Νομοσχεδίου και της Αιτιολογικής Έκθεσης αντιστοίχως.