Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ: Κάθε Δήμαρχος και ένας (τουλάχιστον) Δημοσιογράφος

24/2/2020

Αυξάνονται οι Συνεργάτες των Δημάρχων στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, προκειμένου η μία επιπλέον θέση που δημιουργείται να καλυφθεί αποκλειστικά με Δημοσιογράφο.

Η δυνατότητα εισάγεται με το αρ.19 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που αντικαθιστά ολόκληρη την παρ.1 του αρ.163“Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ” του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007) ως ισχύει.

Και στις υφιστάμενες θέσεις Συνεργατών πάντως μπορεί να προσληφθεί ένας Δημοσιογράφος (ήτοι και στους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων), καθώς ταυτόχρονα διατηρείται η ισχύουσα πρόβλεψη.

 

Ειδικότερα, η παρ.1 του αρ.163 αντικαθίσταται ως εξής :

« 1. α) Σε κάθε Δήμο συνιστώνται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου. Σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 150.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο προηγούμενο εδάφιο.

β) Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στην περ.α’ μπορεί να γίνεται από πρώην Δήμαρχο ή από απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περ.γ΄ της παρ.3. 

γ)Η πλήρωση μίαςεκ των θέσεων της περ.α’μπορεί να γίνεται με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη, ΕΠΙΠΛΕΟΝ των προβλεπόμενων στην περ.α’, η πλήρωση της οποίας γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με δημοσιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

δ) Οι διατάξεις του αρ.76 του ν.4622/2019 ισχύουν αναλόγως και για τους μετακλητούς υπαλλήλους της παραγράφου αυτής.»

 

Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει ότι αναδιατυπώνονται οι διατάξεις, “σε μια προσπάθεια να επικοινωνείται το έργο της Αυτοδιοίκησης στην τοπική κοινωνία”.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην Έκθεσή του, επισημαίνει ότι προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη των προϋπολογισμών των Δήμων από τη σύσταση μίας θέσης ειδικού Συνεργάτη επιπλέον των προβλεπόμενων σε Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.  Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

 

Ας μην διαφύγει της προσοχής ότι βάσει του νέου εδαφίου (δ) που προστέθηκε ανωτέρω, ισχύουν και για τους μετακλητούς των Δημάρχων τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των μετακλητών υπαλλήλων της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως νομοθετήθηκαν πρόσφατα στο αρ.76 του ν.4622/2019 (γνωστού ως νόμος περί “Επιτελικού Κράτους”).Στον AIRETOθα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση για το συγκεκριμένο θέμα.