Σαβ, 24 Οκτ 2020
Αρχική  > Δήμοι

Ν/Σ αντικαθιστά το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

16/10/2020

Στη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών («ΚΔΑΠ») και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία («ΚΔΑΠΑΜΕΑ») προχωρά η Κυβέρνηση, με τα άρθρα 1, 2 και 3 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», που ετέθη σε επίσημη δημόσια διαβούλευση από την 15η έως την 29η Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, το αρ.1 αφορά τα ΚΔΑΠ, το αρ.2 τα  ΚΔΑΠΑΜΕΑ, ενώ το αρ.3 καταργεί το εδάφιο β’ της παρ.1 και το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του αρ.1 του ν.2345/1995.

Ειδικά όσον αφορά το αρ.1, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στην παρ.1 δίδεται ο ορισμός των ΚΔΑΠ και προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Στην παρ.2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός τους. Τα ΚΔΑΠ υποστηρίζουν την σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελούμενων παιδιών.  Η στόχευση της παρ.2 επιτυγχάνεται με την πλουραλιστική απασχόληση των ωφελουμένων παιδιών, η οποία κατοχυρώνεται στην παρ.3. Η πρόβλεψη αυτή παράλληλα στοχεύει στην αποτροπή της καταστρατήγησης του σκοπού τους, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει π.χ. με τη λειτουργία ΚΔΑΠ αμιγώς ως αθλητικών σωματείων.

Με την παρ.4 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε περιοχές με την συγκεκριμένη χρήση. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους εντός δημόσιων σχολικών κτηρίων αλλά σε χώρους αυτών, στους οποίους δεν πραγματοποιείται διδασκαλία, καθώς η καθημερινή μετατροπή ενός χώρου διδασκαλίας σε ΚΔΑΠ, μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, υποσκελίζει την ποιοτική στάθμη των δομών αυτών. Περαιτέρω, καίτοι προορίζονται να λειτουργούν σε κτήρια με χρήση κοινωνικής πρόνοιας, κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού για τα κτίρια εκπαίδευσης. Και τούτο, διότι απευθύνονται σε παιδιά που παράλληλα φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (5-12 ετών), οι δε δράσεις εντός των ΚΔΑΠ δεν απαιτούν, εξ απόψεως κτιριοδομικής, προδιαγραφές αυστηρότερες των κτηρίων εκπαίδευσης.

Στην παρ.5 προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΔΑΠ, την αξιολόγησή τους και το ελάχιστο πληροφοριακό περιεχόμενό της. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας των παιδιών, ενώ παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας.

Στην παρ.6 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας λειτουργίας που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη δημοσίευση της εκδιδόμενης ΚΥΑ. Με την παρ.7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ.5.

Με την παρ. 8 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των ΚΔΑΠ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή και το αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφονται αρμοδίως ότι εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση του ελεγκτικού πλαισίου.

Στην παρ.9 προβλέπεται η κατάργηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ με τη δημοσίευση την Υπουργικής Απόφασης της παρ.7.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.