Σαβ, 13 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

ΝΠΔΔ των Δήμων: Άλλαξαν τα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν (Εγκύκλιος)

3/2/2020

Τον καθορισμό των οικονομικών στοιχείων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων που υποβάλλονται στη Βάση Δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων, αφορά Εγκύκλιος που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών,με την ένδειξη “εξ.επείγον”, σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Οι οδηγίες που παρέχει είναι τεχνικού περιεχομένου και απευθύνονται στους αρμόδιους για την εφαρμογή τους Υπαλλήλους (Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, Στατιστικούς Ανταποκριτές).

 

Αναλυτικότερα, το ΥΠΕΣ ενημερώνει ότι, αρχής γενομένης από το μήνα αναφοράς «Ιανουάριος 2020», το περιεχόμενο των στατιστικών δελτίων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των Δήμων τροποποιείται.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στους πίνακες “Ι. Έσοδα” και “ΙΙ. Έξοδα” και εντάσσονται στην προσπάθεια, αφενός για εναρμόνιση του στατιστικού δελτίου τους με τις οδηγίες κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού τους, όπως απορρέουν από τη σχετική ΚΥΑ, αφετέρου για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ.

 

Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί του στατιστικού δελτίου των ΝΠΔΔ συνοψίζονται ως εξής:

I) Στον πίνακα Ι «Έσοδα», στην Ομάδα 07 «Λοιπά Τακτικά Έσοδα», ο κωδικός 071b «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους» μετονομάζεται σε 0718. Επιπλέον, προστίθεται ο κωδικός «07 χωρίς 0718» στον οποίο συμπληρώνονται όλα τα λοιπά τακτικά έσοδα πλέον των επιχορηγήσεων από τον οικείο Δήμο.

II) Στον πίνακα Ι «Έσοδα», στην Ομάδα 16 «Λοιπά έκτακτα έσοδα» προστίθεται ο ΚΑΕ 16 χωρίς 1695 «Λοιπά έκτακτα έσοδα (εκτός επιχορηγήσεων από Δήμους), καθώς επίσης και ο τετραψήφιος ΚΑΕ 1695 «Έκτακτες επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους».

III) Στον πίνακα II «Έξοδα», τροποποιείται ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Συγκεκριμένα, διαγράφεται ο ΚΑΕ 85b «εκ των οποίων: Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους λόγω λογιστικών εκκρεμοτήτων που χρονίζουν ή διαπίστωσης ταμειακών ελλειμμάτων». Πλέον, ο ΚΑΕ 85 αναλύεται πληρέστερα καθώς προστίθενται οι τετραψήφιοι ΚΑΕ 8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων», 8512 «Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων» και 8513 «Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων».

 

Ολόκληρο το έγγραφο, με το συνημμένο του Παράρτημα, είναι διαθέσιμο εδώ