Σαβ, 29 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Νομοσχέδιο μεταβιβάζει σε Δήμο 2.931 τ.μ. εκτάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων

12/11/2021

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί έως την 22α Νοεμβρίου Νομοσχέδιοτου Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού υπό τον τίτλο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας

Το άρθρο 50 του Νομοσχεδίου αφορά έναν Δήμο, συγκεκριμένα το Δήμο Σίφνου.

 

Με το συγκεκριμένο άρθρο, το ΝΠΔΔ «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε δυνάμει του β.δ. 204/1971 (Α’ 61) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), χαρακτηρίζεται ως δημοτικής σημασίας και θα υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί.

Το εν λόγω ΝΠΔΔ «καταργείται ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο».

Ταυτοχρόνως, μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Σίφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου», συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ..

Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής Απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης κατά τους όρους του άρθρου. Το απόσπασμα της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, θα αποτελέσει τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

Ο Δήμος Σίφνου, στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι εκτάσεις και οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις «του καταργούμενου»ΝΠΔΔ, θα υπεισέλθει στο σύνολο των εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν.423/1976.

Θα απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης των παραχωρούμενων κατά κυριότητα εγκαταστάσεων και η μεταβίβασή τους σε τρίτους.