Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νομιμοποιούνται μετακινήσεις Δημάρχων και Περιφερειαρχών κατά παρέκκλιση

26/2/2020

Στη νομιμοποίηση παρελθοντικών μετακινήσεων Δημάρχων και Περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, προχωρά η Κυβέρνηση με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η θετική για τους Αιρετούς διάταξη, περιλαμβάνεται στο εδάφιο β’ της παρ.3 του αρ.25 του Κεφαλαίου Β’ που ονομάζεται «διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ».

Εκεί ορίζεται ότι:

« Τυχόν κινήσεις Δημάρχων και Περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση των έως σήμερα διατάξεων για την έγκρισή τους, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ,

εφόσον πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση όλων εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που δικαιολογούν τη μη τήρηση της σχετικής διαδικασίας

και εφόσον η συνδρομή των γεγονότων αυτών βεβαιώνεται από το αρμόδιο για την έγκριση κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της κίνησης όργανο. »

 

Η Αιτιολογική Έκθεση δεν αιτιολογεί τίποτα για τη ρύθμιση, συγκεκριμένα δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτήν, σαν να μην υπάρχει...

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καταγράφοντας τις οικονομικές επιπτώσεις επί των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ, αναφέρεται σε «Νομιμοποίηση δαπανών των προϋπολογισμών των Δήμων που αφορούν (...) β) στη μετακίνηση Αιρετών και προσωπικού των ΟΤΑ με υπηρεσιακά οχήματα, χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων».

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομιμοποίηση δεν αφορά συγκεκριμένα έτη, αλλά ανατρέχει απεριόριστα στο παρελθόν.

Ας ληφθεί δε υπόψη πως το πιθανότερο είναι, για σχετικά χρηματικά εντάλματα, να έχουν εκδοθεί Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα έχουν κρίνει τις δαπάνες μη νόμιμες, άλλως δεν θα χρειαζόταν να έρθει εκ των υστέρων το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τις νομιμοποιήσει.

 

Περαιτέρω, υπογραμμίζουμε ότι στο εδάφιο α’ της ίδιας παραγράφου ψηφίζεται το εξής:

« Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. »