Παρ, 12 Αυγ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Νέος ν.4843/2021: «Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων» ΣΕΑΚ έως 31.12.2022

25/10/2021

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέος Νόμος 4843/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193).Το άρθρο 6 «Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα» τροποποιεί το άρθρο 7 του ν.4342/2015.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση της παρ.12, η οποία πλέον διαμορφώθηκε ως εξής:

 

« 12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους:

Α)Εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), σύμφωνα με το πρότυπο που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος, προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέματος όσον αφορά στην αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους, τεχνοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθορισμό στόχου και πλάνου επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ΣΕΑΚ υποβάλλεται, έως την 31η.12.2022, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αναθεωρείται ανά 4 έτη.

Β)Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του ΣΕΑΚ.

Γ)Στον βαθμό που είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώνταςειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς καιπαρόχουςενεργειακών υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Τα ΣΕΑΚ είναι προαπαιτούμενα για την ένταξη των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε χρηματοδοτικά Προγράμματαενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους που αναφέρονται σε αυτά. Το προηγούμενο εδάφιο δεν καταλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες αξιολογούνται σύμφωνα με το ισχύον κατά την δημοσίευση της Πρόσκλησης νομικό πλαίσιο και τους όρους αυτής. »

 

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4843/2021