Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση σε ΠΝΠ (ΦΕΚ)

3/5/2020

Ακόμα μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) εξέδωσε η Κυβέρνηση. Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 90/1.5.2020, με ημερομηνία κυκλοφορίας 2 Μαΐου, υπό τον τίτλο « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα ».  Στα 45 άρθρα που περιλαμβάνει, εντοπίζονται και αυτή τη φορά διατάξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Ο AIRETOS κωδικοποίησε άμεσα τις σημαντικότερες από αυτές και σας ενημερώνει κατωτέρω:

 

Άρθρο εικοστό τρίτο:  Χρησιμοποίηση εσόδων των Δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών

Βάσει της νέας αυτής διάταξης, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δήμοι (κατά παρέκκλιση της παρ.1 του αρ.1 του ν.25/1975) θα μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, εφαρμοζόμενου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 ΠΝΠ.

Άρθρο εικοστό τέταρτο:  Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε Δήμους

Για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε Δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ.2396/1953 και της αρ.129/2534/2010 ΚΥΑ.

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Μισθώματα σχολικών κυλικείων

Από την 1η Μαρτίου και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους

Άρθρο εικοστό έκτο:  Μεταφορά μαθητών

Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το αρ.118 του ν.4412/2016 ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

Άρθρο εικοστό ένατο:  Συμβάσεις προμηθειών ΟΤΑ Α’ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού στα μέσα δημοτικής συγκοινωνίας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι Επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο Δήμο ή την Επιχείρηση, κατά τις διαδικασίες του αρ.118 του ν.4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του αρ.32 του ν.4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας.  Για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων εφαρμόζεται αναλόγως η περ.β’ της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

Άρθρο τριακοστό έκτο:  Διάθεση προσωπικού Δήμων

Προσωπικό καθαριότητας των Δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου Δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου.

Άρθρο τριακοστό έβδομο:   Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε Αναθέτουσα Αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ως ισχύουν. Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον Ανάδοχο στον οικείο Δήμο, με βάση την Απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση κατανομής.   Συναφές και το άρθρο τριακοστό όγδοο περί προμήθειας από την ΙΦΕΤ ΑΕ («Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.»), με αντίστοιχες ως ανωτέρω αναφορές στους Δήμους.

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο:  Αρμόδιες Αρχές για τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

Στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ.1 του εν λόγω άρθρου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ.2 αυτού, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

Η παρ.1 θεσπίζει ότι, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: α) υποχρεωτική χρήση μάσκας, β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.  Σύμφωνα με την παρ.2, στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ.1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 5.000 ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.

 

Να σημειωθεί ότι, επιπλέον, στην ΠΝΠ περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν ευρύτερα τη Δημόσια Διοίκηση.  Ενδεικτικώς:

- το άρθρο εικοστό έβδομο ορίζει ότι, κατ΄ εξαίρεση, για τον Α΄ κύκλο ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019 οι Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020,

- σύμφωνα με το άρθρο εικοστό όγδοο, οι συμβάσεις ΙΔΟΧ του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων Φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις της από 11.3.2020 ΠΝΠ, της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές.

 

Το πλήρες κείμενο της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου βρίσκεται ΕΔΩ