Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Νέες 180 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Λίστα)

12/4/2019
Στην έγκριση πρόσληψης 180 επιπλέον συμβασιούχων στην Αυτοδιοίκηση προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών με Απόφασή του που δημοσιεύθηκε την 11η Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως είχαν προηγηθεί εγκρίσεις για 900 + 1.139 + 1.094 + 320 + 180 + 1.125 προσλήψεις, με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ειδικότερα, η αριθμ. 26982/10.4.2019  Υ.Α. αφορά τη σύναψη 180 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες,

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το αρ.21 του ν.2190/1994 και το αρ.9 του ν.3812/2009, όπως ισχύουν.

Η Απόφαση προκαλεί δαπάνη, ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.688.180,00 €) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Δείτε τη λίστα με τον αριθμό συμβασιούχων που θα προσλάβει κάθε Φορέας της Αυτοδιοίκησης :