Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Νέα Τροπολογία δίνει στους Δήμους αρμοδιότητα και προσλήψεις για τα rapid test

14/4/2021

Τους Δήμους αφορά το άρθρο 2 Τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατετέθη πριν λίγο σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης περί αδειοδοτήσεων  .

Υπογραμμίζεται ότι ενώ πρόκειται για αυτοδιοικητικό άρθρο, δεν ήρθε στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, αλλά δια της πλαγίου οδού άλλων Υπουργείων. Φέρει πάντως υπογραφές και του διδύμου Βορίδη – Πέτσα.

 

Ειδικότερα, το νέο άρθρο « Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού », ορίζει στην παρ.1 ότι:

« οι ΟΤΑ Α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 σύμφωνα με το αρ.31ο του ν.4737/2020 ».

 

Η παρ.2 ρυθμίζει το θέμα των σχετικών προσλήψεων συμβασιούχων.

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Δήμων, η οποία «εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, κατ’ ανώτατο όριο».

Με αυτήν ορίζεται ότι:

« 2. Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) οι OTA Α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 31.5.2021 σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4745/2020, η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από την αντιστοιχία ένας Υπάλληλος για κάθε 25.000 συνολικού μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.  Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ης.6.2021. »

Υπενθυμίζεται ότι με το αρ.74 του ν.4745/2020, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι προσλήψεις συμβασιούχων γίνονται κατά παρέκκλιση σειράς διατάξεων. Επίσης, πραγματοποιούνται όχι με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή οργάνου όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δήμαρχοι δεδομένων των αλλαγών στη σύνθεσή τους που έχει θεσπίσει η νυν Κυβέρνηση.  Εκεί μάλιστα ορίζεται ότι εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, από την Οικονομική Επιτροπή γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του.

 

Τέλος, σύμφωνα με την παρ.3, « Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο ΕΟΔΥ δεν διαθέτει σε έναν ΟΤΑ Α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν.4682/2020 διατηρείται σε ισχύ έως τις 30.6.2021. »

Δηλαδή οι αναθέσεις από τους Δήμους θα γίνονται κατ’ εξαίρεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Οι αναθέσεις, όπως και οι ανωτέρω προσλήψεις, γίνονται με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και για τη σχετική αναμόρφωση του Π/Υ δεσμευτική εισήγησή της, που εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Υπενθυμίζεται πάντως ότι η χρονική παράταση έως 30.6.2021 της ανωτέρω διάταξης της ΠΝΠ για την προμήθεια από τους Δήμους υλικών σχετικών με την πανδημία, έχει ήδη κατατεθεί ως αρ.8 στην αριθμ. 834/74 Τροπολογία  που σήμερα ψηφίζεται στο Ν/Σ – “σκούπα” του Υπ.Εσωτερικών, την οποία προφανώς δεν έχει διαβάσει όποιος έγραψε πάλι εδάφιο περί παράτασης στην νεότερη Τροπολογία...

 

Ολόκληρη η Τροπολογία για τα rapid test και τις σχετικές προσλήψεις από τους Δήμους, ΕΔΩ