Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Νέα Πρόσκληση προς ΟΤΑ από το Πράσινο Ταμείο: Ποιους Δήμους αφορά, τι ποσά καλύπτει

15/7/2019

Πρόσκληση με αποδέκτες τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού εξέδωσε το Πράσινο Ταμείο την 12η Ιουλίου, καλώντας αυτούς να υποβάλλουν προτάσεις για τη «χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 2019 -2020».

Η συνολική δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου που διατίθεται με την εν λόγω Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000,00 € για τα έτη 2019–2020, με κατ’ αρχάς δέσμευση ποσού 1.000.000,00 € για το έτος 2019.


Ειδικότερα, δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

Ι] Οι Πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. (Δήμοι) οι οποίοι εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση του Κλεισθένη (ν.4555/2018):

i)Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων”. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όλοι οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας-Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ii) “Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών”.    

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί Δήμοι, καθώς και οι Δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι Δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών.

II] Οι Περιφέρειες της Χώρας.

III] Το Υπουργείο Π.ΕΝ. και τα υπόλοιπα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης.


Επισημαίνεται πως κάθε Δήμος εντός του έτους 2019 μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση. 

Οι υπόλοιποι δυνητικά Δικαιούχοι (Περιφέρειες και Υπουργεία) εντός του έτους 2019 δύνανται να υποβάλλουν έως τρεις (3) προτάσεις για χρηματοδότηση ο καθένας.


Το ανώτατο συνολικό ποσό βραβείων που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο ανέρχεται σε 150.000,00 ευρώ. Τα ύψη των βραβείων υπολογίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ως προς τα λοιπά έξοδα του Διαγωνισμού, το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται στα 5.000,00 ευρώ ανά Διαγωνισμό.


Περαιτέρω, τα επιλέξιμα είδη και οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, στην Πρόσκληση ορίστηκαν ως εξής:


Ι] Από τα “Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών” (όπως περιγράφονται στο αρ.1, παρ.2 της σχετικής ΥΑ), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμους του Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που κατατάσσονται σωρευτικά στους: i) Απλούς ή σύνθετους (κατηγορίες α1 & α2), ii) Διαγωνισμούς προσχεδίων (κατηγορία β2), iii) Διαγωνισμούς ενός σταδίου (κατηγορία γ1), iv) Ανοικτούς διαγωνισμούς (κατηγορία δ1).


ΙΙ] Από τις κατηγορίες των “αξιόλογων τεχνικών έργων” (όπως περιγράφονται στη σχετική ΥΑ τα έργα για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η προκήρυξη αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμες για υποβολή στην παρούσα πρόσκληση τις παρακάτω, οι οποίες εντάσσονται σε (2) μέτρα, ως εξής:

i) Μέτρο 1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων

Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι :

- Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (η κατηγορία α2. της σχετικής Υ.Α.): Πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου.

- Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων ειδικής σημασίας, όπως αρχαιολογικών (η κατηγορία α3. της σχετικής Υ.Α.).

- Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με το αρ.77 του ν.4495/2018. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού το Πράσινο Ταμείο δύναται να εντάξει κατά προτεραιότητα σε μελλοντικά Προγράμματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου τη χρηματοδότηση των δράσεων υλοποίησης των υπόψη έργων.


ii) Μέτρο 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων

Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες:

- Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ).

- Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κλπ).

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών.


Το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο προς τους δικαιούχους Δήμους αντιστοιχεί:

i) για τα έργα του Μέτρου 1: στο σύνολο των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του ποσού των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού,

ii) για τα έργα του Μέτρου 2: στο 70% των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του ποσού των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.


Τρόπος αξιολόγησης προτάσεων είναι η “άμεση αξιολόγηση”, με την κατάθεση απόφασης αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.


Αναλυτικότερα, είναι διαθέσιμα το πλήρες κείμενο της αριθμ.3834/12.7.2019 Πρόσκλησηςκαι η σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.