Κυρ, 26 Μαϊ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων:Δίμηνη προθεσμία για τις δηλώσεις

7/1/2020

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την “έναρξη δηλώσεων έτους 2019 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια”.

Η Εγκύκλιος εστάλη, μεταξύ άλλων, σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με την παράκληση να  εξαντλήσουν κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση αυτής στο σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου καθώς και των Υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ), καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία τους Φορέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του αρ.10Β του Προγράμματος “Διαύγεια”.

 

Με τις διατάξεις του αρ.10Β του ν.3861/2010, ως προστέθηκαν με το αρ.16 του ν.4305/2014, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανώνμη κερδοσκοπικών Φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Έως σήμερα έχουν δηλωθεί στο Μητρώο (https://mef.diavgeia.gov.gr) συνολικά δαπάνες ύψους 889.357.552,80 € πλέον ΦΠΑ από 2.467 υπόχρεους Φορείς.

Όπως ορίστηκε και με σχετική Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) και βάσει της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία (ΑΔΑ: 68Δ0Χ-ΟΘΟ), οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, ήτοι εντός του 2019, που αφορούν επιχορηγήσεις από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1η.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 29η Φεβρουαρίου2020.

Για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων λόγω αυξημένου όγκου δηλώσεων κατά τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, οι σχετικές καταχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τους υπόχρεους Φορείς “το συντομότερο δυνατό”. Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως είναι “εξαιρετικά κρίσιμο” να αποφευχθεί η υποβολή αυξημένου αριθμού εκκρεμών δηλώσεων κατά την εκπνοή της προθεσμίας καθώς, σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία τους από το σύστημα δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα με αποτέλεσμα οι Φορείς να καταστούν εκπρόθεσμοι με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από κάθε επιχορήγηση στο μέλλον.

Η ειδική εφαρμογή, η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, είναι διαθέσιμη από την 1η Ιανουαρίου 2020 για τις δηλώσεις δαπανών έτους 2019.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.4 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους Φορείς φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι Φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το αρ.10Βν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το αρ.16ν.4305/2014».

Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής διατίθενται στον σύνδεσμο “Εκπαιδευτικό Υλικό” στο κάτω μέρος της σελίδας του “Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων” μετά την είσοδο του υπόχρεου Φορέα στο σύστημα. Η Εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης, αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).Tόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων δαπανών Φορείς καλούνται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της εφαρμογής, τις συχνές ερωτήσεις και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, η αριθμ.ΔΗΔ/Φ.40/43711/2019 Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ