Τετ, 23 Σεπ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Μισθοδοσία μέσω Ενιαίας Αρχής: Φρένο στην πληρωμή υπαλλήλων που δεν έχουν απογραφεί (ΦΕΚ)

7/11/2018

Τροποποιήσεις στην ισχύουσα διαδικασία για την καταβολή της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων επήλθαν με Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 4936). Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πρόβλεψη πωςη Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας που θα εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους.

Αναλυτικότερα, επήλθαν αλλαγές στο περιεχόμενο της ΚΥΑ “Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού” του 2010.

Κατ’ αρχάς, ορίστηκε ότι κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση της Απογραφής (“Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου”), η ΕΑΠ δεν θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας τα οποία θα εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους.

 

Ειδικά για τους απογεγραμμένους (μη ενεργούς) που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους, θα επιτρέπεται η πληρωμή τους για μία μόνο φορά μετά την αποχώρηση.

Η ΚΥΑ περιέχει διάταξη για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή πάσης φύσεως αμοιβής περισσότερων της μιας φοράς, εφόσον υπάρχουν οφειλές που σχετίζονται με την ενεργό υπηρεσία.  Αναφέρει ότι θα εμφανίζεται ισχυρό μήνυμα αποτροπής υποβολής μη νόμιμων μελλοντικών πληρωμών, καθώς και πως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενημερώσουν με επαρκή αιτιολόγηση την ΕΑΠ για κάθε υποβολή αρχείου με“μη ενεργούς” μισθοδοτούμενους.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το προηγούμενο περιεχόμενο των τριών συγκεκριμένων εδαφίων που αντικαταστάθηκαν, κατά τη διαδικασία διασταύρωσης η ενημέρωση των εκκαθαριστών μπορούσε να πραγματοποιηθεί, για κάθε αμειβόμενο, έως και για 3 μήνες διαδοχικά από τη διενέργεια της πρώτης ενημέρωσης. Αναφερόταν πως μετά το 3μηνο η ΕΑΠ υποχρεούταν στην προσωρινή παύση καταβολής των αμοιβών, μέχρι να απογραφούν ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή στοιχεία τους, ενώ μετά την επιτυχή εκ νέου διασταύρωση, οι οφειλές καταβάλλονταν αναδρομικά.

Προχωρώντας στις υπόλοιπες αλλαγές, εντοπίζεται η προσθήκη των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στο αρ.13 της ΚΥΑ, όπου περιλαμβάνονταν μόνο τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών από τα ν.π.δ.δ.και ν.π.ι.δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας, φροντίζει για τη μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων.Για τα ν.π.δ.δ.και ν.π.ι.δ.., η μεταφορά των ποσών γίνεται μετά από εντολή πληρωμής τους, η οποία προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση και από τα αρχεία που αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους.Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τις υπηρεσίες που παρέχει στα εν λόγω νομικά πρόσωπα και σε λοιπούς Φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του Φορέα.

 

Τέλος, επισημαίνεται η συμπερίληψη νέας πρόβλεψης για τη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών προσωπικού, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Το πλήρες περιεχόμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο ΕΔΩ