Δευ, 02 Οκτ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Μη αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών – Τα απομεινάρια της εκλογικής απαγόρευσης (Εγκύκλιος)

5/4/2019

Δημοσιεύθηκε την 4η Απριλίου η αριθμ.14 (Α.Π. 24722/3.4.2019) Εγκύκλιος του Αλέξη Χαρίτση, που περιγράφει ό,τι απέμεινε από την σημαντικότερη εκλογική διάταξη-ασφαλιστική δικλείδα προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Το περιεχόμενο της Εγκυκλίου ήταν ήδη γνωστό και αναμενόμενο, αφού πρόσφατα διαμορφώθηκε με το αρ.82 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ν.4604/2019).

Στον AIRETO έχετε ήδη ενημερωθεί αναλυτικά για (α)τι σήμαινε “πάγωμα” προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών σε προηγούμενες εκλογές,(β) ποιες εξαιρέσεις κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή και (γ) ποιες επιπλέον εξαιρέσεις πρόσθεσε η Κυβέρνηση στην Ολομέλεια.

Πλέον η λίστα όσων επιτρέπονται είναι εξαιρετικά ευρεία, αντιστρέφοντας τον κανόνα και καθιστώντας τις εξαιρέσεις εμφανώς περισσότερες από τις προσλήψεις που ρεαλιστικά (δεδομένων των πάγιων περιορισμών) θα μπορούσε να υλοποιήσει ένας ΟΤΑ και του απαγορεύονται. Αυτή η λίστα απαριθμείται από τον Υπουργό στην Εγκύκλιο.

Ειδικότερα, επιτρέπονται:


- Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εφόσον οι Προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.

- Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των 8.166 θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018.

- Η νέα διαδικασία μετατάξεων με το αρ. 80 του ν.4604/2019, δηλαδή οι μετατάξεις όλων όσων είχαν, με Αποφάσεις Δημάρχων,ενδο-δημοτικά μετακινηθεί βάσει του αρ.15 του ν.4257/2014.

- Η έκδοση πράξεων που αφορούν μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού (Α) δυνάμει του αρ.40 του ν.4440/2016(«Απασχολούμενοι στα “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.”, στην “Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.”, στη “Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και στην “Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.”») και (Β)βάσει του αρ.23 του ν.4587/2018 (δηλαδή των υπαλλήλων της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.»).

- Η διαδικασία μετάταξης του αρ.278 του Κλεισθένη, όπως ισχύει, για την επιστροφή των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από τα σωφρονιστικά καταστήματα σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων της Χώρας

- Η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με το αρ.82 του ν.4483/2017. Μπορείτε να θυμηθείτε αναλυτικά ποιους διορισμούς αφορά το συγκεκριμένο εδώ

- Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του αρ.91 του ν.4583/2018, ως ισχύει, για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

- Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα της υποπαρ.ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 ως ισχύει.

- Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπά τους, προκειμένου για τις ειδικότητες

- των ναυαγοσωστών,
- των υδρονομέων άρδευσης,
- των χειριστών μηχανημάτων,
- των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας,
- των παιδικών σταθμών,
- της καθαριότητας,
- των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),
- των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
- των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις,
- του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές,
- των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.


- Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
- Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 25/4/2019.
- Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων, εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο μέχρι και 25/4/2019.
- Ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο διορισμός τους προβλέπεται απευθείας από διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.
- Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης, καθόσον η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου.
- Η διαδικασία τακτοποίησης του προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το αρ.11 του π.δ.164/2004 και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή πρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέσεων με πρωτοβουλία του οικείου οργάνου, αλλάγιαυποχρέωσησυμμόρφωσηςπροςτηνκρίσητουΑΣΕΠ, μετάαπόπροηγούμενητήρησητωνανωτέρωδιατάξεωντουπ.δ.164/2004, σε συνδυασμόµετηναυτοτελώςπροβλεπόμενηδιαδικασίακατ΄εφαρμογήτουαρ.1τουν.3320/2005.
- Η πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., καθώς και η μαθητεία στον εργασιακό χώρο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», των ΙΕΚ και του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Αναλυτικότερα, η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ