Παρ, 10 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Μετατάξεις στο ΝΣΚ – Αφορούν και τους Υπαλλήλους ΟΤΑ

14/11/2019

Στην έκδοση δημόσιας Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποφάσισε να προχωρήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου να καλύψει θέσεις διοικητικού προσωπικού με μετάταξη.

 

Όπως αναφέρεται στην αριθμ.519/8.11.2019 Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η μετάταξη αφορά μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

 

Αναλυτικότερα, οι μετατάξεις θα αφορούν την κάλυψη των εξής θέσεων:

Κεντρική Υπηρεσία

- 1 θέση του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής

- 3 θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων

- 2 θέσεις του κλάδου ΥΕ3 Καθαριστριών

- 3 θέσεις του κλάδου ΥΕ1 Ταξινόμων

Δικαστικό Γραφείο Κορίνθου

- 1 θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων

Δικαστικό Γραφείο Καβάλας

- 1 θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού

Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής

- 1 θέση από τους κλάδους ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων.

 

Σημειώνεται πως η μετάταξη γίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, σε προσωπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πιο πάνω Απόφαση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 6, 13, 18, 25, 26, 27 του π.δ. 50/2001 ως ισχύει.

 

Στη δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση, η οποία θα ακολουθήσει, θα περιέχονται ειδικότερες λεπτομέρειες, σε σχέση με τα προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τις επιθυμητές δεξιότητες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τόπο, χρόνο και τρόπο υποβολής των αιτήσεων κλπ.