Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Λήψη Αποφάσεων στους Δήμους: Τι ισχύει από σήμερα (Εγκύκλιος)

1/6/2020

Εγκύκλιο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, στους Δήμους, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην ΚΕΔΕ και στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Υπενθυμίζουμε ότι στην παρ.1 του αρ.43ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ είχε οριστεί ότι « Έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του 1/2 των μελών του οικείου Συμβουλίου ».

 

Στο περιεχόμενο της Εγκύκλιου ουσιαστικά δεν περιλαμβάνεται κάτι καινούριο, παρά μια συνοπτική επανάληψη όσων ήδη ισχύουν βάσει των ΠΝΠ και των σχετικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων.

Για το μείζον ζήτημα, πότε δηλαδή θα γίνει άρση ισχύος του ειδικούθεσμικού πλαισίουλήψης Αποφάσεων στους ΟΤΑ λόγω κορωνοϊού, ο Γενικός Γραμματέας δεν αναφέρειτίποτα συγκεκριμένο, παρά μόνο ότι«θα αναληφθούν οι προβλεπόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη πρόβλεψη λήψης των αναγκαίων μέτρων».

 

Ειδικότερα, στην Εγκύκλιο σημειώνεται ότι με το αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/ 2020, υπήρξε πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 του ν.3852/ 2010 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των Συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις αριθ. 18318/13.3.2020 και 40/20930/31.3.2020 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση του ΔημοτικούΣυμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το αρ.12 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 ΚΥΑ και η παρ.3 του αρ.14 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23.5.2020 ΚΥΑ , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

β) δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχει η αριθ. 429/12.3.2020ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020,

γ) δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού, αυτή είναι νόμιμη με τη συμμετοχή του ½ των μελών του Συμβουλίου μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Από 1 Ιουνίου 2020, τα Δημοτικά Συμβούλια συνεδριάζουν δια περιφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αριθ. 18318/13.3.2020 και 40/20930/31.3.2020 Εγκυκλίους ΥΠΕΣ.

«Τέλος, σε ό, τι αφορά στην άρση των μέτρων που ελήφθησαν προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και, επομένως, αναφορικά με τη λήξη της ισχύς των διατάξεων του αρ.10της από 11.3.2020 ΠΝΠ, θα αναληφθούν οι προβλεπόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και κατόπιν γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη πρόβλεψη λήψης των αναγκαίων μέτρων».

 

Η αριθμ. 33282/29.5.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ